پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (8), شماره (2), سال (2019-1) , صفحات (6-43)

عنوان : ( اثر بخشی گروه ‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان )

نویسندگان: مهدی ولی زاده , غلامرضا منشیی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم شناختی هیجانی دانشجویان جدید الورود دانشگاه فردوسی مشهد. روش: شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود که 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه گمارده شدند. اعضای گروه آزمایش 8 جلسه گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند و به اعضای گروه کنترل هیچ مداخله‌ای ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه های غم غربت، اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان توسط گروه نمونه تکمیل شدند. یافته ها: در پس آزمون و پیگیری، علایم غم غربت و اضطراب در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشته‌است و تنظیم هیجانی دانشجویان بهبود یافت. یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش احساس غربت و اضطراب دانشجویان می گردد و نیز تنظیم هیجانی آنان را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, غم غربت, درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد, اضطراب , تنظیم شناختی هیجانی, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074564,
author = {مهدی ولی زاده and غلامرضا منشیی and کارشکی, حسین},
title = {اثر بخشی گروه ‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2019},
volume = {8},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-6352},
pages = {6--43},
numpages = {37},
keywords = {غم غربت، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اضطراب ، تنظیم شناختی هیجانی، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بخشی گروه ‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان
%A مهدی ولی زاده
%A غلامرضا منشیی
%A کارشکی, حسین
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2019

[Download]