مدل سازی اقتصاد سنجی, دوره (3), شماره (3), سال (2018-9) , صفحات (113-146)

عنوان : ( بررسی آثار شوک برداشت از منابع بانکی بر مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران )رویکرد DSGE )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , مصطفی کریم زاده , علی انعامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در نظام بانکی خروج ناگهانی سپرده ها و به تبع آن کاهش منابع میتواند به عنوان زمینه ساز ایجاد شوک منابع نقدینگی تعبیر گردد. از طرفی بانک محور بودن نظام مالی کشور بر تصمیمات مصرفی خانوارها و همچنین تصمیمات تولید و سرمایه گذاری بنگاههای تولیدی اثرگذار میباشد. در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری شوک منابع متأثر از هجوم بانکی بر مصرف و سرمایه گذاری، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ) DSGE ( کینزینهای جدید با لحاظ بخش بانکی و ویژگیهای مربوطه ارائه گردیده است تا از طریق آن چگونگی واکنش متغیرهای اشاره شده در قبال شوک موصوف ارزیابی گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد مدل در بازه زمانی سالهای 1360 - 1396 با متغیرهای روند زدایی شده ضمن مناسب بودن الگوی ارائه شده برای اقتصاد ایران نشاندهنده آن است که بروز شوک منابع بانکی باعث افزایش مصرف و کاهش سرمایه گذاری خواهد شد.

کلمات کلیدی

, الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی, خروج سپرده, هجوم بانکی, شوک منابع بانکی و بخش بانکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074568,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and کریم زاده, مصطفی and انعامی, علی},
title = {بررسی آثار شوک برداشت از منابع بانکی بر مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران )رویکرد DSGE},
journal = {مدل سازی اقتصاد سنجی},
year = {2018},
volume = {3},
number = {3},
month = {September},
issn = {2345-654X},
pages = {113--146},
numpages = {33},
keywords = {الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، خروج سپرده، هجوم بانکی، شوک منابع بانکی و بخش بانکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار شوک برداشت از منابع بانکی بر مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران )رویکرد DSGE
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A کریم زاده, مصطفی
%A انعامی, علی
%J مدل سازی اقتصاد سنجی
%@ 2345-654X
%D 2018

[Download]