راهبرد, دوره (27), شماره (89), سال (2019-1) , صفحات (5-34)

عنوان : ( راهبردهای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی )

نویسندگان: محمد اعظم رجبیان , احمد صباحی , محمدرضا لطفعلی پور , مهدی بهنامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقتصاد مقاومتی یکی از مهم ترین دغدغه های کشور در سال های اخیر است. اندازه گیری تاب آوری اقتصادی یکی از موضوعات مهمی است که می تواند برنامه ریزان را در نیل به اهداف یاری نماید. در این مقاله با استفاد از تجربیاتی کده در سنجش مقاومت پذیری اقتصاد وجود دارد، به انداز گیری میزان مقاومت اقتصادی ایران طی دور 1395 - 1379 پرداختیم. شاخص های تا ب آوری اقتصادی شامل تمرکز تجاری، سلامت بانکی، وابستگی تجاری، ذخایر بین المللی، استحکام بیرونی، بدهی به بخش خصو صی حکمرانی خوب، اثر بخشی دولت، پایداری اقتصاد کلا ن و وابستگی بودجه به نفت است . نتایج نشان می دهد شاخص مقاومت اقتصادی تا سال 1380 دارای یک روند افزایشی بوده و پعد از سال 1381 تا سال 1389 با کاهش مستمر همرا بود که در سال 1389 به کمترین میزان خود رسید است . سپس روند رو به رشد تا سال 1390 ادامه می یابد و با اتفاقاتی که در سال 1391 و وضع تحریم های بین المللی رخ داد ه است، این شاخص کاهش می یابد. از سال 1392 با روی کار آمد دولت یازدهم، روندصعودی شاخص را شاهد هستیم.

کلمات کلیدی

, مقاومت پذیری, اقتصاد مقاومتی, تا ب آوری اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074569,
author = {اعظم رجبیان, محمد and صباحی, احمد and لطفعلی پور, محمدرضا and بهنامه, مهدی},
title = {راهبردهای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی},
journal = {راهبرد},
year = {2019},
volume = {27},
number = {89},
month = {January},
issn = {1028-3102},
pages = {5--34},
numpages = {29},
keywords = {مقاومت پذیری، اقتصاد مقاومتی، تا ب آوری اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبردهای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی
%A اعظم رجبیان, محمد
%A صباحی, احمد
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A بهنامه, مهدی
%J راهبرد
%@ 1028-3102
%D 2019

[Download]