نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (7), شماره (13), سال (2019-12) , صفحات (261-298)

عنوان : ( واکاوی نظریه‌های برنامه‌درسی بر مبنای طبقه‌بندی میلر به منظور شناسایی بستر نظری مناسب برای طراحی برنامه‌های‌درسی مبتنی بر شرایط بحران )

نویسندگان: سیدعلی قادری , بهروز مهرام , محمود سعیدی رضوانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و ایجاد بستر نظری مناسب برای طراحی برنامه‌درسی در شرایط بحران بود. در این راستا، ابتدا با تحلیل اسناد و روش نقد توسعی، پیامدهای بحران‌ها بر جامعه و نظام آموزشی استخراج و مبنای نقد و استنتاج قرار گرفت. سپس دسته­ بندی­های مطرح در نظریه برنامه‌درسی بررسی و با توجه به معیارهایی چون جامعیت و کارآیی در پاسخگویی به مساله پژوهش، طبقه‌بندی جان میلر انتخاب و موضع نظریه های تشریح شده آن­ در قبال این شرایط تحلیل شد. بر اساس نتایج، با نظر به شرایط خاص روانی و اجتماعی افراد درگیر در بحران، رهنمودهای نظریه انسان‌گرایی اجتماعی برای طراحی یک برنامه درسی که به افزایش تاب‌آوری و بازگشت سریعتر افراد به شرایط عادی کمک کند نسبت به دیدگاه‌های دیگر مناسب‌تر تشخیص داده شد. وحدت بنیان های نظر و عمل برنامه درسی در شرایط بحران، ضرورت غیرقابل اجتنابی است که در تحلیل نهایی اشاره شده است.

کلمات کلیدی

, بحران, برنامه‌درسی مبتنی بر بحران, نظریه برنامه‌درسی, انسان‌گرایی اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074604,
author = {قادری, سیدعلی and مهرام, بهروز and سعیدی رضوانی, محمود and نوغانی دخت بهمنی, محسن and کرمی, مرتضی},
title = {واکاوی نظریه‌های برنامه‌درسی بر مبنای طبقه‌بندی میلر به منظور شناسایی بستر نظری مناسب برای طراحی برنامه‌های‌درسی مبتنی بر شرایط بحران},
journal = {نظریه و عمل در برنامه درسی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {13},
month = {December},
issn = {2345-4938},
pages = {261--298},
numpages = {37},
keywords = {بحران، برنامه‌درسی مبتنی بر بحران، نظریه برنامه‌درسی، انسان‌گرایی اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی نظریه‌های برنامه‌درسی بر مبنای طبقه‌بندی میلر به منظور شناسایی بستر نظری مناسب برای طراحی برنامه‌های‌درسی مبتنی بر شرایط بحران
%A قادری, سیدعلی
%A مهرام, بهروز
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A کرمی, مرتضی
%J نظریه و عمل در برنامه درسی
%@ 2345-4938
%D 2019

[Download]