مدل سازی در مهندسی, دوره (15), شماره (50), سال (2017-10) , صفحات (85-93)

عنوان : ( مدلساز ی و شبیه سازی رفتار کمانشی نانو سیمهای سیلیسیم<100> و <111> با استفاده از روش مکانیک ساختاری )

نویسندگان: سید امین یاسینی- دانشجو , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ای نمقال ه ا اس تزاده از رنش م انی کس ااتارین ن را اف زار ABAQUSن ان سیمه ایسیلیس یم<100>ن <111>م دلس ازین تحلی لش ده اس تم می دانه این یرنی ار تر ت ه ش ده ه ت م دلس ازیدر ا ینمطالع ه، می دان نی رنی DREIDINGاستم در ای ن تحلی ل ار حران ی شمان ی رایض اامته ای1ت ا 4نان متر ا ط له ای5/0ت ا 20ن ان متر محاس هه ش ده اس تم نت ایجن ان م یده د ار حرانی شمان ی در نس هت ه ای ط ل ه ض اامت نان س یم، شمت ر از 10از را ط ه انل ر منحرف میش دم دری کض اامتنط ل ی س ان ،یینهمق دار ار حران ی شمان ی ه نان س یم<111>تعل د داردم نت ایجحاص ل از ای نرنش در مقایس ه ا رنش دینامیکم ل لی ا سرعت ی ترمحاسهه میش د ن مطا قت مطل ی ا آنداردم

کلمات کلیدی

, نانو سیم سیلیسیم, مدول یانگ, بار بحرانی کمانش, مکانیک ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074608,
author = {سید امین یاسینی- دانشجو and شریعتی, محمود},
title = {مدلساز ی و شبیه سازی رفتار کمانشی نانو سیمهای سیلیسیم<100> و <111> با استفاده از روش مکانیک ساختاری},
journal = {مدل سازی در مهندسی},
year = {2017},
volume = {15},
number = {50},
month = {October},
issn = {2008-4854},
pages = {85--93},
numpages = {8},
keywords = {نانو سیم سیلیسیم، مدول یانگ، بار بحرانی کمانش، مکانیک ساختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلساز ی و شبیه سازی رفتار کمانشی نانو سیمهای سیلیسیم<100> و <111> با استفاده از روش مکانیک ساختاری
%A سید امین یاسینی- دانشجو
%A شریعتی, محمود
%J مدل سازی در مهندسی
%@ 2008-4854
%D 2017

[Download]