روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (15), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (367-378)

عنوان : ( اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر خانواده در بهبود انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی اختیاری کودکان )

نویسندگان: مریم دلاوری , علی مشهدی , سیدعلی کیمیایی , مژگان خادمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر آموزش خانواده بر کاهش انطباق خانواده و شدت وسواس کودک بود. طرح پژوهش از نوع شبه‌تجربی همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه گواه بود. با استفاده از مقیاس اختلال وسواس بی‌اختیاری یل‌براون کودکان (اسکاهیل و دیگران، 1997)، 20 کودک مبتلا به اختلال وسواس بی‌اختیاری 8 تا 12 ساله به عنوان نمونه انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش (10 نفر) و گواه(10 نفر) قرار گرفتند. سپس مقیاس انطباق خانواده (کالووکورسی و دیگران، 1999) و مقیاس اثر وسواس بر کودک (پیاسنتینی، برگمن، کلر و مک‌کراکان، 2003) اجرا شدند. سپس، کودکان و خانواده‎های آنها در گروه آزمایش تحت درمان 12 جلسه‌ای راهنمای عملی شناختی رفتاری متمرکز بر آموزش خانواده قرار گرفتند. در این بازه زمانی گروه گواه هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد. همه مقیاس‌ها به عنوان پس‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تحلیل قرار گدفتند. نتایج نشان داد که پس از این مداخله، انطباق خانواده، شدت وسواس و اختلال درعملکرد کودکان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه کاهش معنادار داشت. یافته‌های این پژوهش با روشن ساختن نقش انطباق خانواده در شدت وسواس کودکان، منجر به کاربرد بیشتر الگوی ترکیبی درمان‌شناختی رفتاری و آموزش خانواده در موقعیت‌های بالینی خواهد شد.

کلمات کلیدی

اختلال وسواس بی‌اختیاری؛ درمان‌شناختی رفتاری؛ آموزش خانواده؛ کودک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074609,
author = {دلاوری, مریم and مشهدی, علی and کیمیایی, سیدعلی and مژگان خادمی},
title = {اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر خانواده در بهبود انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی اختیاری کودکان},
journal = {روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی},
year = {2019},
volume = {15},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-305X},
pages = {367--378},
numpages = {11},
keywords = {اختلال وسواس بی‌اختیاری؛ درمان‌شناختی رفتاری؛ آموزش خانواده؛ کودک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر خانواده در بهبود انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی اختیاری کودکان
%A دلاوری, مریم
%A مشهدی, علی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A مژگان خادمی
%J روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی
%@ 1735-305X
%D 2019

[Download]