حفاظت گیاهان, دوره (33), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (57-67)

عنوان : ( ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علفکش تریفلورالین در خاک )

نویسندگان: مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تریفلورالین از جمله علفکشهائی است که ماندگاری بالایی در خاک دارد. بقایای این علفکش در خاک میتواند به گیاهان بعدی کشت شدد در تناوب، خسارت وارد کند. به منظور ارزیابی حساسیت برخی گیاهان به بقایای شبیهسازی شد تریفلورالین در خاک آزمایشی به صورت گلددانی ، بصدورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل هفت گیا زراعی )سورگوم، ارزن، جو، گنددم، 0 و /086 ،0/046 ،0/043 ،0/021 ،0/004 ،0/ یولاف وحشی، یونجه و خیار( و غلظتهای مختلف تریفلورالین در خاک در هشت سطح شامل )صفر، 002 0/129 میلیگرم ماد مؤثر در کیلوگرم خاک( بودند. نتایج نشان داد که بقایای تریفلورالین در خاک تأثیر معنیداری بر سبز شدن گیاهان مذکور داشت و با افزایش غلظت تریفلورالین در خاک، وزن خشک اندامهای هوایی و ریشه تمام گیاهان به طور کاملاً معنیداری کاهش پیدا کدرد . بدا توجده بده نتدایج 0/164 میلیگرم ماد مؤثر در کیلوگرم خاک( زیست تود اندامهای هوایی به عنوان مقاومتدر ین گیدا و ( ED آزمایش، گیا یونجه با داشتن بالاترین 50 0/048 میلیگرم ماد مؤثر در کیلوگرم خاک( زیست تود اندامهای هوایی به عنوان حسدا تدر ین گیدا بده بقاید ای ( ED سورگوم با کمترین مقدار 50 تریفلورالین شناخته شدند. سایر گیاهان زراعی بر اسا شاخص مذکور از نظر حساسیت به بقایای تریفلورالین در خاک به صورت یونجه> خیار> گندم> سورگوم طبقهبندی شدند.

کلمات کلیدی

, ارزن, جو, خیار, زیستسنجی, سورگوم, گندم, یونجه, یولاف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074620,
author = {برزوئی, مجید and ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and راستگو, مهدی and محمد حسن زاده خیاط},
title = {ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علفکش تریفلورالین در خاک},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2019},
volume = {33},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {57--67},
numpages = {10},
keywords = {ارزن، جو، خیار، زیستسنجی، سورگوم، گندم، یونجه، یولاف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علفکش تریفلورالین در خاک
%A برزوئی, مجید
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A راستگو, مهدی
%A محمد حسن زاده خیاط
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2019

[Download]