اولین کنفرانس بین المللی پیش بینی عددی وضع هوا و اقلیم , 2018-11-19

عنوان : ( کارآیی سامانه دینامیکی پیش‌بینی فصلی CFSv.2-RegCM4 در پیش‌بینی ماهانه بارش کشور، مطالعه موردی: ماههای سپتامبر تا دسامبر سال 2017 )

نویسندگان: آذر زرین , ایمان باباییان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، کارایی سامانه CFSv.2-RegCM4 در پیش‌بینی بارش دوره سپتامبر تا دسامبر 2017 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور داده‌های شرایط مرزی مدل کره‌ای CFSv.2 در تاریخ 23 آگوست 2017 توسط مدل منطقه‌ای RegCM4 برای پیش‌بینی بارش چهار ماه آینده (سپتامبر تا دسامبر) با بکارگیری طرحواره‌های کومولوس گرل، امانوئل، گرل-خشکی (امانوئل-اقیانوس) و امانوئل-خشکی (گرل-اقیانوس) ریزمقیاس‌نمایی شدند. تفکیک افقی مدل RegCM4 30×30 کیلومتر، طرحواره تابش CCM3، طرحواره لایه مرزی هولتسلانگ، قله مدل 5 میلیباری، ابعاد مدل 24 تا 42 عرض شمالی و 40 تا 65 شرقی و تعداد لایه های‌قائم 18 لایه در مختصه سیگما تنظیم گردید. نتایج هفته اول برای تنظیم و سازگاری (spin up) مدل منطقه‌ای لحاظ گردید و به همین دلیل نتایج یادشده از راستی‌آزمایی حذف شدند. نتایج با دو سری داده‌های دیدبانی شده 67 ایستگاه سینوپتیک کشور و بازکاوی ERA-Interim با تفکیک 0.25 درجه مقایسه شدند. یافته‌ها نشان دادند که در پیش‌دیدهای 1 و 2 ماهه (پیش‌بینی 1 و 2 ماه آینده) داده‌های مستقیم مدل CFSv.2 دارای بیشترین درستی در مقایسه با داده‌های دیدبانی و ERA-Interim می‌باشند، در حالیکه در پیش‌دیدهای (زمان تاخیر) 3 و 4 ماهه، درستی داده‌های ریزمقیاس شده توسط RegCM بیشتر از داده‌های مستقیم CFSv.2 هستند. علاوه بر این داده‌های ریزمقیاس شده بهتر از داده‌های مستقیم مدل می‌توانند الگوی مکانی توزیع بارش کشور، به ویژه در حاشیه دریای خزر را شبیه‌سازی نمایند. از دیدگاه دو شاخص آماری همبستگی و مجذور مربع خطاها، در مجموع طرحواره امانوئل کلی و امانوئل خشکی-گرل-اقیانوس، طرحواره‌های مناسبی برای ریزمقیاس‌نمایی بارش نیستند و در بین چهار طرحواره کومولوس مورد آزمایش، طرحواره گرل خشکی-امانوئل اقیانوس دارای بیشترین درستی در پیش‌بینی بارش ماههای سوم و چهارم آینده می‌باشد. هر چند ریزمقیاس نمایی دینامیکی موجب بهبود همبستگی و الگوی مکانی پیش بینی‌ها شده است اما اریبی بارش های ماهانه را افزایش داده است؛ بنابراین ضرورت دارد آزمایش‌های دیگری برای بهبود کارایی سامانه CFSv.2-RegCM4 انجام گیرد.

کلمات کلیدی

, پیش‌بینی فصلی, مدل CFSv.2, مدل RegCM24, طرحواره کومولوس, بارش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074643,
author = {زرین, آذر and ایمان باباییان},
title = {کارآیی سامانه دینامیکی پیش‌بینی فصلی CFSv.2-RegCM4 در پیش‌بینی ماهانه بارش کشور، مطالعه موردی: ماههای سپتامبر تا دسامبر سال 2017},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی پیش بینی عددی وضع هوا و اقلیم},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیش‌بینی فصلی، مدل CFSv.2، مدل RegCM24، طرحواره کومولوس، بارش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کارآیی سامانه دینامیکی پیش‌بینی فصلی CFSv.2-RegCM4 در پیش‌بینی ماهانه بارش کشور، مطالعه موردی: ماههای سپتامبر تا دسامبر سال 2017
%A زرین, آذر
%A ایمان باباییان
%J اولین کنفرانس بین المللی پیش بینی عددی وضع هوا و اقلیم
%D 2018

[Download]