پژوهش های سیاسی جهان اسلام, دوره (8), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (87-112)

عنوان : ( واکاوی مبانی قرآنی نظر امام خمینی درباره ی غده ی سرطانی بودن اسرائیل )

نویسندگان: محمد ابراهیم نیای ترشیز , عباس اسمعیلی زاده , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیدگاه مشهور امام خمینی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در تشبیه اسرائیل به غدة سرطانی و پیگیری آن به عنوان سیاست ثابت نظام از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون، همواره چالش برانگیز بوده، اشکالاتی را در عرصه بین الملل و شبهاتی را در داخل کشور همراه داشته است. با توجه به تحولات شکل گرفته امروزه در عرصة روابط بین الملل دربارة تعامل با رژیم صهیونیستی و به ویژه از سوی برخی کشورهای عمده اسلامی، ضروت واکاوی مبانی این موضوع را از منظر قرآن بیشتر نشان می دهد. بررسی آیات قرآن دربارة بنی اسرائیل و به ویژه یهود، بیانگر این مهم است که قرآن در سه زمینه 1. کیفیت 2. ماهیت و 3. جوامع و سرزمین های در معرض خطر، دربارة فسادانگیزی قوم یهود به تفصیل سخن گفته است. در بعد نخستْ ویژگی هایی چون: تلاش حریصانه، سریع و بی وقفه در گسترش فساد، فسادگستری از موضع حق به جانب و با برنامه ریزی دقیق و حساب شده و برخی دیگر را برمی شمارد. در زمینه دوم افساد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی آنان را خاطرنشان می سازد و در محور سوم نه تنها مسلمانان و کشورهای اسلامی که همه اقوام و سرزمین ها را در معرض خطر یهود معرفی می کند. سه زمینه یادشده به طور کامل بر ویژگی های غده سرطانی از منظر طب منطبق است و این یعنی از یکسو فرمایش امام خمینی  یک شعار سیاسی صِرف یا یک موضع گیری متعصبانه نبوده و از سوی دیگر سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال رژیم صهیونیستی یک سیاست اصولی مستظهر به آیات قرآن و منطبق بر جهان بینی صحیح اسلامی است.

کلمات کلیدی

, امام خمینی, اسرائیل, غده ی سرطانی, مبانی قرآنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074665,
author = {ابراهیم نیای ترشیز, محمد and اسمعیلی زاده, عباس and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {واکاوی مبانی قرآنی نظر امام خمینی درباره ی غده ی سرطانی بودن اسرائیل},
journal = {پژوهش های سیاسی جهان اسلام},
year = {2019},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {2322-2980},
pages = {87--112},
numpages = {25},
keywords = {امام خمینی، اسرائیل، غده ی سرطانی، مبانی قرآنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مبانی قرآنی نظر امام خمینی درباره ی غده ی سرطانی بودن اسرائیل
%A ابراهیم نیای ترشیز, محمد
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J پژوهش های سیاسی جهان اسلام
%@ 2322-2980
%D 2019

[Download]