تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (12), شماره (2), سال (2019-6) , صفحات (595-606)

عنوان : ( اثر بیوچار بر خصوصیات رشدی و نسبت پتاسیم به سدیم مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش کلرید سدیم )

نویسندگان: لیلا مهدی زاده شاندیز , محمد مقدم , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری یکی از تنش های محیطی است که سبب اختلال در جذب یون‌های ضروری و درنتیجه محدودیت در رشد گیاهان می شود. کاهش رشد یک نوع سازگاری برای زنده ماندن گیاه در شرایط تنش است. در سالیان اخیر ماده آلی بیوچار به دلیل کاربرد آن در اصلاح خاک بسیار موردتوجه قرار گرفته است. به‌منظور بررسی تأثیر بیوچار بر خصوصیات رشدی، غلظت سدیم و پتاسیم گیاه مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل ماده آلی بیوچار در سه سطح (0، 1 و 2 درصد وزنی خاک هر گلدان) و آبیاری با آب‌شور در 3 سطح شوری (0، 40، 80 میلی مولار کلرید سدیم) بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثرات متقابل شوری و کاربرد بیوچار بر خصوصیات رشدی موردمطالعه معنی دار بود. مقایسه میانگین داده-ها نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد گره، قطر ساقه، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک برگ در تیمار کاربرد 2 درصد بیوچار بدون شوری مشاهده شد. همچنین با افزایش غلظت نمک، میزان سدیم برگ مرزه افزایش یافت و از میزان پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم آن کاسته شد. به‌طورکلی، شوری با اختلال در میزان جذب پتاسیم و کاهش نسبت پتاسیم به سدیم گیاه سبب کاهش صفات رشدی موردمطالعه در مرزه گردید و بیوچار با جذب یون‌های نمک سبب بهبود صفات رشدی مرزه تابستانه در تیمارهای شوری گردید.

کلمات کلیدی

, آب‌شور, پیرولیز, تنش شوری, زغال کشاورزی, مدیریت خاک شور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074674,
author = {مهدی زاده شاندیز, لیلا and مقدم, محمد and لکزیان, امیر},
title = {اثر بیوچار بر خصوصیات رشدی و نسبت پتاسیم به سدیم مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش کلرید سدیم},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2019},
volume = {12},
number = {2},
month = {June},
issn = {2228-7604},
pages = {595--606},
numpages = {11},
keywords = {آب‌شور، پیرولیز، تنش شوری، زغال کشاورزی، مدیریت خاک شور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بیوچار بر خصوصیات رشدی و نسبت پتاسیم به سدیم مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش کلرید سدیم
%A مهدی زاده شاندیز, لیلا
%A مقدم, محمد
%A لکزیان, امیر
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2019

[Download]