مدیریت مدرسه, دوره (7), شماره (3), سال (2020-2) , صفحات (282-258)

عنوان : ( مطالعه تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و امریکا: درس هایی برای نظام آموزشی ایران )

نویسندگان: زهرا مستکملی , محمدرضا آهنچیان , رضوان حسین قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس ایران، مالزی و ایالت کالیفرنیا امریکا به منظور فراهم شدن زمینه نقد و مسئلهگشایی از برنامههای توسعه شایستگیهای حرفهای مدیران در ایران با بهرهگیری از تجارب و آموزههای کشور مالزی و ایالت کالیفرنیا که در حوزه مطالعات و اصلاحات مدیریت آموزشی پیشرو میباشند به انجام رسید. روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، روش جرج. زی. اف. بردی در مطالعات آموزش و پرورش تطبیقی مشتمل بر مراحل توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه بود. برای جمعآوری اطلاعات و دادهها از شیوه مطالعه منابع کتابخانهای شامل اسناد، گزارشها، مطالعات تطبیقی انجام گرفته پیرامون موضوع استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد ایدهها و انگارههای نابی در حوزه موضوع مورد پژوهش در کشور مالزی و ایالت کالیفرنیا وجود دارد که میتواند در اصلاح و بهبود نظام توسعه شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس در ایران راهگشا باشد. بر اساس یافتهها بازنگری در وظایف و کارکردهای نهادهای متولی توصیف، توسعه و ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس و همچنین نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس در کشور به عنوان امر ضروری مشخص شد. در پایان بر مبنای آموزههای برگرفته از این مطالعه پیشنهادهایی جهت اصلاح و یادگیری خط مشی های مربوطه در ایران ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, شایستگیهای حرفهای, مدیر مدرسه, مطالعه تطبیقی, ایران, مالزی, امریکا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074679,
author = {مستکملی, زهرا and آهنچیان, محمدرضا and حسین قلی زاده, رضوان},
title = {مطالعه تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و امریکا: درس هایی برای نظام آموزشی ایران},
journal = {مدیریت مدرسه},
year = {2020},
volume = {7},
number = {3},
month = {February},
issn = {2538-4724},
pages = {282--258},
numpages = {-24},
keywords = {شایستگیهای حرفهای، مدیر مدرسه، مطالعه تطبیقی، ایران، مالزی، امریکا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و امریکا: درس هایی برای نظام آموزشی ایران
%A مستکملی, زهرا
%A آهنچیان, محمدرضا
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J مدیریت مدرسه
%@ 2538-4724
%D 2020

[Download]