کتاب قیم, دوره (9), شماره (21), سال (2020-6) , صفحات (177-194)

عنوان : ( منابع و منابع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , حسن نقی زاده , زهره حبیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار، معنای واژۀ معرفت از منظر دو دستگاه کارآمد معناشناسی «معناشناسی لغوی» و «معناشناسی قرآنی» بازیابی شده است. در معناشناسی لغوی، معنای واژۀ معرفت غالبا به معنای علم و شناخت حصولی و اکتسابی پنداشته شده است. و تنها اندکی از برخی واژه شناسان، معرفت را به معنای علم و شناخت حضوری قلمداد کرده اند. اما در معناشناسی واژه معرفت در قرآن کریم به دست آمد که معرفت اعم از معرفت حصولی و حضوری است. بلکه فراتر از آن، مراد اصلی از معرفت در این کتاب کریم، شناخت حضوری و پیوند قلبی همراه با بصیرت و نورانیت درونی است. این مطالعه، تفاوت و فاصلۀ زیاد معناشناسی لغوی و قرآنی را در تبیین معنای «معرفت» نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, معرفت, معناشناسی, لغوی, قرآن, شناخت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074709,
author = {پیروزفر, سهیلا and نقی زاده, حسن and حبیبی, زهره},
title = {منابع و منابع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن},
journal = {کتاب قیم},
year = {2020},
volume = {9},
number = {21},
month = {June},
issn = {2251-6026},
pages = {177--194},
numpages = {17},
keywords = {معرفت، معناشناسی، لغوی، قرآن، شناخت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منابع و منابع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن
%A پیروزفر, سهیلا
%A نقی زاده, حسن
%A حبیبی, زهره
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2020

[Download]