پژوهش آب در کشاورزی, دوره (33), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (95-107)

عنوان : ( تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری )

نویسندگان: سارا فرسرائی , محمد مقدم , لیلا مهدی زاده شاندیز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی‏های رشدی و بیوشیمیایی به‏لیمو (Lippia citrodora L.) تحت تنش شوری، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار سطح شوری آب آبیاری (شاهد، 50، 100 و 150 میلی‏مولار کلرید سدیم) و چهار سطح اسید سالیسیلیک (صفر، 150، 300 و 450 میلی‏گرم بر لیتر که به ترتیب معادل 0، 1/1، 1/2 و 2/3 میلی‏مولار می‏باشد) در سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثرات متقابل شوری و اسید سالیسیلیک بر تمام صفات مورد مطالعه به جز وزن خشک برگ و وزن خشک و تر ریشه معنی دار شد. مقایسه میانگین ها نشان داد بیشترین میزان وزن تر برگ، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، کلروفیل a و b و کاروتنوئیدها و میزان اسانس در تیمار عدم شوری و کاربرد 2/3 میلی‏مولار اسید سالیسیلیک مشاهده شد. بیشترین میزان کربوهیدرات های محلول در تیمار عدم شوری و کاربرد 12/2 میلی‏مولار اسید سالیسیلیک، پرولین در شوری 100 میلی مولار و کاربرد 2/3 میلی‏مولار اسید سالیسیلیک و فنل کل در شوری 100 میلی مولار و کاربرد 12/2 میلی‏مولار اسید سالیسیلیک حاصل گردید. کاربرد اسید سالیسیلیک (به‏ویژه در غلظت 2/3 میلی‏مولار) در هنگام تنش شوری (به‏ویژه سطح 100 و 150 میلی‏مولار کلرید سدیم) سبب کاهش اثرات منفی حاصل از این تنش گردید؛ به طوریکه صفات مورفولوژیکی و رنگیزه‏های فتوسنتزی گیاه را افزایش و در مقابل به دلیل کاهش تنش شوری میزان فنل کل، کربوهیدرات محلول و پرولین را کاهش داد.

کلمات کلیدی

, پرولین, تنظیم کننده رشد, رنگیزه های فتوسنتزی, کربوهیدرات محلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074726,
author = {فرسرائی, سارا and مقدم, محمد and مهدی زاده شاندیز, لیلا},
title = {تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2019},
volume = {33},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-7140},
pages = {95--107},
numpages = {12},
keywords = {پرولین، تنظیم کننده رشد، رنگیزه های فتوسنتزی، کربوهیدرات محلول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری
%A فرسرائی, سارا
%A مقدم, محمد
%A مهدی زاده شاندیز, لیلا
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2019

[Download]