پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (61-73)

عنوان : ( تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه‌های گوشتی نر )

نویسندگان: احمد ملک زادگان , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسین مروج , حیدر زرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین معادلات رگرسیونی ‌پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم در ارقام پر تولید جو ایرانی و مقایسه این معادلات با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول (1994) NRC، سه آزمایش انجام شد. در آزمایش اول ترکیبات شیمیایی 10 رقم جو پرتولید ایرانی تعیین گردید. در آزمایش دوم، انرژی قابل متابولسیم به روش جمع آوری فضولات و با استفاده از نشانگر برای ارقام جو پرتولید ایرانی با جایگزینی 40 درصد جو در جیره پایه در سنین 10 و 24 روزگی جوجه های گوشتی نر به دست آمد. داده‌های حاصل از این دو آزمایش جهت تعیین معادلات ‌پیش‌بینی مقدار انرژی قابل متابولیسم با استفاده از نرم افزار SPSS و رویه Enter مورد استفاده قرار گرفتند. معادلات ‌پیش‌بینی میزان AMEn برای ارقام جو پرتولید ایرانی در سنین 10 و 24 روزگی به ترتیب به صورتAMEn= 407.87×EE + 27.27×NFE و AMEn= 271×EE + 33×NFE به دست آمد. جهت بررسی صحت و دقت معادلات به دست آمده، آزمایش سوم با استفاده از 400 قطعه جوجه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار و 20 جوجه در هر تکرار انجام شد.AMEn جو مورد استفاده در آزمایش سوم با استفاده از پنج روش زیر مشخص شد: 1- جدول (1994)NRC 2- معادله رگرسیون (1994) NRC 3- روش بیولوژی 4- معادلات رگرسیون به دست آمده از آزمایش دوم 5- با توجه به معادلات رگرسیون به دست آمده از روش NIRS. در تعیین AMEn جو، نزدیک‌ترین مقادیر به آزمایش بیولوژیکی از معادلات به دست آمده در آزمایش دوم حاصل شد که نشان‌دهنده صحت بالای این معادلات می باشد. به طورکلی بر اساس نتایج حاصل از آزمایش حاضر، استفاده از معادلات ‌پیش‌بینی جهت برآورد دقیق‏تر AMEn جو در هنگام جیره‏نویسی پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, انرژی قابل متابولیسم, جو, جوجه گوشتی, معادلات رگرسیونی پیش‌بینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074744,
author = {ملک زادگان, احمد and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and حسین مروج and زرقی, حیدر},
title = {تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه‌های گوشتی نر},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2019},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-3106},
pages = {61--73},
numpages = {12},
keywords = {انرژی قابل متابولیسم، جو، جوجه گوشتی، معادلات رگرسیونی پیش‌بینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه‌های گوشتی نر
%A ملک زادگان, احمد
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A حسین مروج
%A زرقی, حیدر
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2019

[Download]