بیمارستان, دوره (18), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (89-101)

عنوان : ( مدلسازی پویایی های سیستم مدیرطت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانی )

نویسندگان: علی علیزاده زوارم , علیرضا پویا , زهرا ناجی عظیمی , ، علی وفایی نجار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی، پویا شناسی سیستم ها، منابع انسانی، خدمات درمانی

کلمات کلیدی

, شبیه سازی, پویا شناسی سیستم ها, منابع انسانی, خدمات درمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074788,
author = {علیزاده زوارم, علی and پویا, علیرضا and ناجی عظیمی, زهرا and ، علی وفایی نجار},
title = {مدلسازی پویایی های سیستم مدیرطت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانی},
journal = {بیمارستان},
year = {2019},
volume = {18},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1928},
pages = {89--101},
numpages = {12},
keywords = {شبیه سازی، پویا شناسی سیستم ها، منابع انسانی، خدمات درمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی پویایی های سیستم مدیرطت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانی
%A علیزاده زوارم, علی
%A پویا, علیرضا
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A ، علی وفایی نجار
%J بیمارستان
%@ 2008-1928
%D 2019

[Download]