تحقیقات کاربردی خاک, دوره (7), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (1-15)

عنوان : ( تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک )

نویسندگان: قباد جلالی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , علی اکبر حداد مشهد ریزه , مهدی آزادوار , عیسی اسفندیارپور بروجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر کاربری اراضی یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی بوده که ضمن اثرگذاری روی جوامع ریزجانداران خاک، نقش محوری در اکثر فرآیندهای بیوژئوشیمیایی و اکولوژیکی ایفا می‌کنند. به‌منظور بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی (از مراتع بوته‌زار به کشاورزی) روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک، مطالعه‌ای با استفاده از روش‌ Real-time PCR در سه کاربری اراضی (باغ، زراعی و بوته‌زار) در دشت جیرفت انجام شد. در هر کاربری 12 نمونه خاک سطحی از عمق 10 سانتی‌متری جمع‌آوری و برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آن‌ها‌ اندازه‌گیری شدند. استخراج و خالص‌سازی DNA از نمونه‌های خاک با استفاده از کیت نوکلئواسپین سویل (NucleoSpin® Soil kit) انجام شد. با استفاده از دستگاه Real-time PCR و طبق روش منحنی استاندارد نسبی، مقایسه کمّی غلظت نسبی و دمای ذوب قطعات 16S rDNA باکتریایی خاک به‌ترتیب برای بررسی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک در کاربری‌های اراضی مختلف انجام شد. نتایج بررسی غلظت و کیفیت DNA های استخراج شده از نمونه‌های خاک نشان داد که استخراج و خالص‌سازی DNA با استفاده از کیت نوکلئواسپین سویل مطلوب بود. نتایج آنالیز واریانس یک طرفه ناپارامتریک کروسکال والیس (در سطح آماری پنج درصد) نشان داد که کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک اثر معنی‌دار داشت؛ به‌طوری‌که میانگین فراوانی نسبی جوامع باکتریایی خاک در کاربری باغ بیش‌تر و با دو کاربری دیگر تفاوت معنی‌دار داشت. هم‌چنین ترکیب جوامع باکتریایی خاک در کاربری بوته‌زار با دو کاربری دیگر تفاوت معنیدار داشت. به‌طورکلی در دشت جیرفت تغییر کاربری اراضی از بوته‌زار به باغ و از بوته‌زار به باغ و زراعی به‌ترتیب سبب افزایش فراوانی نسبی و تغییر معنی‌دار ترکیب جوامع باکتریایی خاک شده است.

کلمات کلیدی

, DNA ژنومی خاک؛ 16S rDNA باکتریایی خاک؛ Real, time PCR؛ دشت جیرفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074817,
author = {جلالی, قباد and لکزیان, امیر and آستارائی, علیرضا and حداد مشهد ریزه, علی اکبر and مهدی آزادوار and عیسی اسفندیارپور بروجنی},
title = {تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک},
journal = {تحقیقات کاربردی خاک},
year = {2019},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-7116},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {DNA ژنومی خاک؛ 16S rDNA باکتریایی خاک؛ Real-time PCR؛ دشت جیرفت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک
%A جلالی, قباد
%A لکزیان, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%A حداد مشهد ریزه, علی اکبر
%A مهدی آزادوار
%A عیسی اسفندیارپور بروجنی
%J تحقیقات کاربردی خاک
%@ 2423-7116
%D 2019

[Download]