مطالعات اجتماعی گردشگری, دوره (7), شماره (13), سال (2019-9) , صفحات (25-52)

عنوان : ( گونه‎شناسی کیفی سبک‎های زیارتی جوانان در شهر مشهد )

نویسندگان: مهدی کرمانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , سیدمحمدمهدی واعظ موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرچند زیارت بیشتر با عنوان کنشی مذهبی شناخته می‎شود اما ماهیت فرهنگی اجتماعی قابل توجهی دارد که شناخت آن مستلزم اتخاذ رویکردهای روشی ژرفانگر کیفی است. سنخ‎شناسی سبک‎های زیارتی در بین گروه‎های مختلف اجتماعی همچون جوانان ازجمله پرسش‎هایی است که با چنین رویکردی قابل طرح و پاسخ‎یابی هستند. بر این اساس در مطالعه حاضر برای یافتن انواع سبک‎های زیارتی جوانان، ده نمونه هدفمند از بین جوانان بیست تا سی ساله در شهر مشهد انتخاب شدند. مصاحبه‏ها به صورت نیمه‏ساخت‏یافته اجرا و مبتنی بر روش تحلیل مضمون، کدگذاری باز و محوری انجام شد. دستاورد اصلی این پژوهش صورت‎بندی چهار سبک زیارتی در قالب نمونه آرمانی وبر شامل سبک درون‎نگرانه، سنت‎مدارانه، عملگرایانه و تفرج‎گرایانه است. هریک از این تیپ‎های زیارتی در سه مرحله ظهور پیدا می‎کنند: مرحله مقدمات و الزامات، مرحله اجرایی و مرحله نتایج و دستاوردها. چهار مفهوم محوری که خود حاصل انتزاع مضامین مختص هر مرحله هستند، وظیفه نمایاندن ماهیت هر یک از سبک‎های زیارتی را برعهده می‎گیرند. معنویت (در دو سطح ناسوتی و لاهوتی) مفهوم محوری سبک درون‎نگرانه محسوب می‎گردد. زیارت سنت‎مدارانه با مناسک تعریف می‎شود، حاجت نماینگر روح حاکم بر زیارت عمل‎گرایانه ‎است و فراغت را می‎توان وجه اصلی زیارت تفرج‎گرایانه به حساب آورد.

کلمات کلیدی

, زیارت, زائیر, جوانان, سنخ شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074842,
author = {کرمانی, مهدی and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and واعظ موسوی, سیدمحمدمهدی},
title = {گونه‎شناسی کیفی سبک‎های زیارتی جوانان در شهر مشهد},
journal = {مطالعات اجتماعی گردشگری},
year = {2019},
volume = {7},
number = {13},
month = {September},
issn = {2382-9664},
pages = {25--52},
numpages = {27},
keywords = {زیارت، زائیر، جوانان، سنخ شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه‎شناسی کیفی سبک‎های زیارتی جوانان در شهر مشهد
%A کرمانی, مهدی
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A واعظ موسوی, سیدمحمدمهدی
%J مطالعات اجتماعی گردشگری
%@ 2382-9664
%D 2019

[Download]