مهندسی مکانیک و هوافضا , 2019-05-20

عنوان : ( تحلیل اثر اندازه بر خمش نانو صفحه مستطیلی گرافنی با استفاده از تئوری برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده )

نویسندگان: مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رفتار خمشی نانو ورق مستطیلی گرافنی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور در نظرر گررفتن ااررا مقیاس کوچک، تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده به کار گرفته شده است. معادلا حاکم نانو ورق مستطیلی برر اساس اصل همیلتون، استخراج و با روش ناویر برای شرط مرزی تکیه گاه ساده حل شده است. نتایج نشان می دهد کره برا افزایش نسبت ابعاد صفحه، میزان خمش نانو صفحه تحت بار سینوسی زیاد می شرود . همچنر ین برا افرزا یش پرارامتر ورو نسبت به ضخامت، میزان خمش صفحه کم می شود. از سوی دیگر میزان خمش نانو صرفحه مرتبره سرون انردک ی از مرتبره پنجم بیشتر است. علاوه بر این میزان خمش تحت بار سینوسی به مراتب کمتر از برار یکنواخرت صرفحه ای اسرت. م یر زان خمش برای نانو صفحه کیرشهف کمترین مقدار و برای نانو صفحه مرتبه سون بیشترین مقدار است.

کلمات کلیدی

, تئوری تنش کوپل اصلاح شده, نانو صفحه مرتبه n ان, خمش, روش حل ناویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074856,
author = {اسکندری شهرکی, مجید and شریعتی, محمود},
title = {تحلیل اثر اندازه بر خمش نانو صفحه مستطیلی گرافنی با استفاده از تئوری برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده},
booktitle = {مهندسی مکانیک و هوافضا},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تئوری تنش کوپل اصلاح شده، نانو صفحه مرتبه n ان، خمش، روش حل ناویر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اثر اندازه بر خمش نانو صفحه مستطیلی گرافنی با استفاده از تئوری برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده
%A اسکندری شهرکی, مجید
%A شریعتی, محمود
%J مهندسی مکانیک و هوافضا
%D 2019

[Download]