مهندسی مکانیک مدرس, دوره (19), شماره (8), سال (2019-8) , صفحات (1979-1987)

عنوان : ( پیش بینی هندسه مقطع جوش در جوشکاری لیزر پالسی با استفاده از انواع مدل های حرارتی روی ورق های فولادی زنگ نزن )

نویسندگان: امیر ترابی , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوشکاری لیزر پالسی ب هدلیل تمرکز بالای انرژی، کاربردهای فراروانی در اتصال ورق های نازک دارد. در این تحقیق شبی هسازی المان محدود جوشکاری لیزر پالسی به صورت سه بُعدی با نرم افزار آباکوس و به همراه انجام سه آزمایش تجربی با سطوح انرژی کم، متوسط و زیاد روی ور قهای نازک فولاد زنگ نزن ٣١٦ کم کربن انجام شده است. همچنین برای افزایش دقت شبی هسازی اتلاف گرما از طریق تشعشع، همرفت و هدایت حرارتی در نظر گرفته شده است. مد لهای حرارتی مورد استفاده با توزیع شار حرارتی سطحی گوسی، توزیع شار حجمی گوسی و توزیع شار حجمی هرمی استفاده شده است. هدف دستیابی به منطبق ترین مدل حرارتی برای انجام شبیه سازی برای ورق های زنگ نزن آستنیتی نازک است. همچنین ب همنظور افزایش دقت تحلی لهای حرارتی در تخمین ابعاد هندسه جوش، ضریب تصحیح تعریف و در روابط هر سه مدل حرارتی اعمال شده است. پس از انجام تحلیل حرارتی، ابعاد سطح مقطع هندسه جوش برای هر کدام از مد لهای حرارتی ذکرشده استخراج و با نتایج تجربی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند مدل حرارتی سطحی گوسی تنها برای مواردی که سطوح انرژی کم و نفوذ سطحی باشد، دقت کافی دارد. همچنین مدل حرارتی هرمی با تغییر ضریب تصحیح، در تمامی سطوح انرژی نسبت به مدل حرارتی حجمی گوسی، تطابق بیشتری با نتایج تجربی دارد. لذا می توان مدل حرارتی هرمی را ب هعنوان منطب قترین مدل در شبی هسازی فرآیند جوشکاری لیزر در ورق های فولادی نازک انتخاب نمود.

کلمات کلیدی

, جوشکاری لیزر پالسی, مدل حرارتی, هندسه حوضچه مذاب, ضریب اصلاح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074858,
author = {ترابی, امیر and کلاهان, فرهاد},
title = {پیش بینی هندسه مقطع جوش در جوشکاری لیزر پالسی با استفاده از انواع مدل های حرارتی روی ورق های فولادی زنگ نزن},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2019},
volume = {19},
number = {8},
month = {August},
issn = {1027-5940},
pages = {1979--1987},
numpages = {8},
keywords = {جوشکاری لیزر پالسی، مدل حرارتی، هندسه حوضچه مذاب، ضریب اصلاح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی هندسه مقطع جوش در جوشکاری لیزر پالسی با استفاده از انواع مدل های حرارتی روی ورق های فولادی زنگ نزن
%A ترابی, امیر
%A کلاهان, فرهاد
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2019

[Download]