پژوهشنامه کلام, دوره (6), شماره (11), سال (2020-4) , صفحات (28-5)

عنوان : ( بررسی و نقد مستندات الهیات سلبی قاضی سعید قمی در معناشاسی صفات خداوند بر اساس روایات امام زضا (علیه السلام) )

نویسندگان: سیدعلی مشهدی , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معناشناسی صفات الهی از مباحث مهم اعتقادی در حوزه فلسفه، کلام و دین‌پژوهی است، قاضی سعید قمی از شمار متفکران شیعی است که با تأکید بر تباین خدا و خلق و رد هرگونه مناسبت میان آن‌ها و با رهیافتی تک بعدی از مفهوم اسم و صفت، به اشتراک لفظی صفات خداوند و مخلوقات و نفی تشابه معنایی بین صفات خدا و خلق، در تمام جهات و درنتیجه نفی هرگونه شناخت خلق نسبت به ذات و صفات خدا روی آورده است. ایشان دیدگاه خود را منطبق بر سیره پیامبران الهی و روایات اَئمه اطهار و با تأکید بیشتر بر روایات امام رضا (علیه‌السلام) قلمداد می‌کند. مقاله حاضر با رویکردی عقلی و جامع به بررسی و نقد مستندات روایی الهیات سلبی قاضی سعید قمی در نفی اشتراک معنوی صفات خداوند از روایات امام رضا (علیه‌السلام) پرداخته و سعی می‌کند ناسازگاری این دیدگاه با روایات ائمه اطهار (علیهم‌السلام) خصوصاً با روایات امام رضا (علیه‌السلام) را اثبات کند.

کلمات کلیدی

, الهیات سلبی, معناشناسی, امام رضا (علیه‌السلام), تشبیه, تنزیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074863,
author = {مشهدی, سیدعلی and فخار نوغانی, وحیده and سیدموسوی, سیدحسین},
title = {بررسی و نقد مستندات الهیات سلبی قاضی سعید قمی در معناشاسی صفات خداوند بر اساس روایات امام زضا (علیه السلام)},
journal = {پژوهشنامه کلام},
year = {2020},
volume = {6},
number = {11},
month = {April},
issn = {2476-5325},
pages = {28--5},
numpages = {-23},
keywords = {الهیات سلبی، معناشناسی، امام رضا (علیه‌السلام)، تشبیه، تنزیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و نقد مستندات الهیات سلبی قاضی سعید قمی در معناشاسی صفات خداوند بر اساس روایات امام زضا (علیه السلام)
%A مشهدی, سیدعلی
%A فخار نوغانی, وحیده
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J پژوهشنامه کلام
%@ 2476-5325
%D 2020

[Download]