پژوهش های دانش زمین, دوره (10), شماره (38), سال (2019-7) , صفحات (21-33)

عنوان : ( اثر فرسایش آبی بر تنوع زیستی خاک در اکوسیستم های خشک )

نویسندگان: ندا محسنی رودپشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش خاک به عنوان یک فرایند ژئومورفیک علاوه بر تلفات خاک، اثرات شدیدی بر تنوع زیستی خاک دارد. دینامیک تنوع زیستی خاک می­تواند شاخصی برای ارزیابی میزان سازگاری اکوسیستم­ها در برابر تغییرات محیطی باشد. از آنجا که اکوسیستم­های خشک و نیمه­خشک نقش مهمی در انتشار کربن به اتمسفر دارند، عملکرد فرآیندهای فرسایشی می­تواند شرایطی را برای توقیف کربن و متعاقباً اثرات مثبت در راستای افزایش سازگاری این اکوسیستم­ها در برابر تغییرات محیطی فراهم آورد. در این مطالعه با هدف بررسی اثرات فرسایش آبی بر تنوع میکروبی خاک، نمونه­های خاک از بخش­های مختلف سه مخروط افکنه برای اندازه­گیری فعالیت­های آنزیمی، کربن زیست توده میکروبی، کربن آلی، کربن آلی ناپایدار (محلول)، توزیع اندازه ذرات خاک و رطوبت خاک برداشت شد. نتایج نشان داده است، میزان کربن آلی و نیتروژن کل در سایت­های رسوبی به­طور معنی­داری کمتر از سایت­های فرسایشی بوده است. در حالی که بیشترین میزان کربن آلی محلول و کربن زیست توده میکروبی در سایت­های رسوبی دیده شده است. همچنین در مقایسه با سایت­های فرسایشی، فعالیت آنزیم­ کاتالاز بیشترین مقدار را در نمونه­های مربوط به سایت­های رسوبی نشان داده است. براساس این یافته­ها، معدنی شدن و تجزیه کربن آلی در سایت­های فرسایشی و رسوبی به شدت مرتبط با تغییر در ویژگی­های بیوژئوشیمیایی خاک است. به طوری­که از مجموعه ویژگی­های زیستی خاک، اثرگذاری کیفیت کرین در افزایش ارتجاع پذیری اکوسیستم­ها بسیار مهم‌تر از کمیت کرین می­باشد.

کلمات کلیدی

, فرایند ژئومورفیک, فرسایش آبی, تنوع میکروبی, فعالیت آنزیمی, مناطق خشک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074868,
author = {محسنی رودپشتی, ندا},
title = {اثر فرسایش آبی بر تنوع زیستی خاک در اکوسیستم های خشک},
journal = {پژوهش های دانش زمین},
year = {2019},
volume = {10},
number = {38},
month = {July},
issn = {2008-8299},
pages = {21--33},
numpages = {12},
keywords = {فرایند ژئومورفیک، فرسایش آبی، تنوع میکروبی، فعالیت آنزیمی، مناطق خشک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فرسایش آبی بر تنوع زیستی خاک در اکوسیستم های خشک
%A محسنی رودپشتی, ندا
%J پژوهش های دانش زمین
%@ 2008-8299
%D 2019

[Download]