نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان , 2019-06-17

عنوان : ( بررسی مضمون کودک بدسرپرست در اثر »بچههای خاک« از محمدرضا یوسفی )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , فاطمه صاحبی اول ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده محمدرضا یوسفی یکی از نویسندگان برجسته و پرکار ادبیات کودک میباشد. وی بیش از دویست اثر ادبی دربارهی کودکان و با دغدغهی بیان مشکالت ایشان به رشتهی تحریر درآورده است. اکثر داستانهای وی از اتفاقات غمانگیز و معضالت کودکان سرچشمه میگیرد. با توجه به نقش برجستهی ادبیات کودک در سالهای اخیر، تاثیر آن بر بازشناسی مشکالت عمدهی کودکان و نوجوانان، جنبهی آموزندهی آثار اختصاص یافته به کودکان، حضور چشمگیر معضالت اجتماعی کودکان در آثار و نیز تاثیر آثار کودک بر جلب توجه انظار و تالش برای رفع مشکالت، برآن شدیم تا مضمون کودک بدسرپرست را در یکی از آثار این نویسندهی فعال در عرصهی ادب کودک و نوجوان را بررسی کرده، علل وجود این گروه از کودکان را تحلیل کنیم و از مسائل و مشکالتی که پنهان هستند، پرده برداریم. به این منظور، به موشکافی در این اثر پرداخته و تحقیقی توصیفی_تحلیلی ارائه خواهیم داد. واحد این تحلیل، داستان خواهد بود. نتایج این بررسی نشان داد در اثر »بچههای خاک« نویسنده به طور واضح مشکالت و معضالت کودکانی را که سرپرست مناسبی ندارند به تصویر کشیده و در قالب زندگی شخصیت کودک خود، این مسائل را بیان میکند.

کلمات کلیدی

, ادبیات کودکان و نوجوانان, کودک بدسرپرست, بچههای خاک, محمدرضا یوسفی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074914,
author = {فارسیان, محمدرضا and صاحبی اول, فاطمه},
title = {بررسی مضمون کودک بدسرپرست در اثر »بچههای خاک« از محمدرضا یوسفی},
booktitle = {نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ادبیات کودکان و نوجوانان، کودک بدسرپرست، بچههای خاک، محمدرضا یوسفی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مضمون کودک بدسرپرست در اثر »بچههای خاک« از محمدرضا یوسفی
%A فارسیان, محمدرضا
%A صاحبی اول, فاطمه
%J نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
%D 2019

[Download]