اقتصاد انرژی ایران, دوره (7), شماره (28), سال (2018-12) , صفحات (133-156)

عنوان : ( بررسی تاثیر کارایی انرژی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )

نویسندگان: حسین محمدی , شیرین ظریف مرادیان فریمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه امروزه رشد اقتصادی هدف اصلی بسیاری از سیاست­های اقتصادی دولت­هاست و این سیاست­ها می­تواند دارای اثرات جانبی همچون زیان­های زیست محیطی باشد، توجه به عواملی که منجر به بهبود عملکرد محیط زیست می­ شوند، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه اثرگذاری متغیرهایی همچون شدت انرژی(به عنوان یکی از متغیرهای رایج کارایی انرژی)، مصرف کودهای شیمیایی، شاخص توسعه انسانی و ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به ارزش افزوده کل، بر شاخص عملکرد محیط زیست برای دو گروه کشورهای اوپک و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه­ اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در تحقیق، مدل داده­های تابلویی پویا طی سال­های 2007 الی 2014 است. نتایج نشان داد که افزایش متغیرهایی همچون مصرف شدت انرژی، مصرف کودهای شیمیایی و ارزش افزوده بخش صنعت، منجر به کاهش شاخص عملکرد محیط­زیست خواهد شد، به طوری که افزایش یک واحد در متغیر شدت انرژی به ترتیب منجر به کاهش 019/0 و 029/0 واحد در شاخص عملکرد محیط­زیست در کشورهای اوپک و OECD خواهد شد. با توجه به نتایج تحقیق، می­توان با اتخاذ سیاست­هایی همچون اجرای مقررات سخت­گیرانه برای آلوده کنندگان محیط زیست و نیز ایجاد محدودیت برای شدت مصرف انرژی، همراه با رشد اقتصادی، به کاهش آلودگی زیست محیطی کمک کرد.

کلمات کلیدی

شاخص عملکرد محیط زیست؛ کارایی انرژی؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی؛ اوپک؛ داده‌های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074921,
author = {محمدی, حسین and ظریف مرادیان فریمانی, شیرین},
title = {بررسی تاثیر کارایی انرژی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی},
journal = {اقتصاد انرژی ایران},
year = {2018},
volume = {7},
number = {28},
month = {December},
issn = {2423-5954},
pages = {133--156},
numpages = {23},
keywords = {شاخص عملکرد محیط زیست؛ کارایی انرژی؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی؛ اوپک؛ داده‌های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر کارایی انرژی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
%A محمدی, حسین
%A ظریف مرادیان فریمانی, شیرین
%J اقتصاد انرژی ایران
%@ 2423-5954
%D 2018

[Download]