فلسفه و کلام اسلامی, دوره (52), شماره (1), سال (2019-7) , صفحات (7-20)

عنوان : ( تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین )

نویسندگان: نفیسه الهی خراسانی , سیدمرتضی حسینی , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر، با استناد به نظریات صدرالمتألهین، ضمن تبیین فلسفی لذت به امر وجودی به‏عنوان صفت کمالیۀ وجود و مساوقت با آن و تعریف خیال به امری مجرد، لذت خیالی بسط داده ‏می‏شود تا اهمیت و جایگاه این لذت در قیاس با لذات دیگر روشن گردد. در ادامه، پس از بیان شروط رؤیت و تعریف آن مبتنی بر غایت انکشاف حقیقت هر موجودی، اثبات می‏شود که صور خیالی همانند صور حسی، بی‏هیچ تفاوتی مورد ابصار و ادراک قرار می‏گیرند و به دلیل حرکت جوهری، ادراک صور خیالی موجب استکمال نفس می‏شود که این استکمال به انکشاف نفس می‏انجامد و این خود لذتی مبنی بر رسیدن به غایتی را دربردارد. در نهایت، تبیین می‏شود که لذت درک صور خیالی به‏دلیل بهره بیشتری از وجود، لذتی تام‏تر و کامل‏تر از لذایذ محسوس است که تنها صاحبان نفوس عالیه، به‌دلیل اشتغال کمتر به محسوسات، مشمول برخورداری از این لذت وافر خواهند بود.

کلمات کلیدی

ابصار؛ ادراک؛ خیال؛ لذت؛ لذت خیالی؛ ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074926,
author = {الهی خراسانی, نفیسه and حسینی, سیدمرتضی and جوارشکیان, عباس},
title = {تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین},
journal = {فلسفه و کلام اسلامی},
year = {2019},
volume = {52},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-9422},
pages = {7--20},
numpages = {13},
keywords = {ابصار؛ ادراک؛ خیال؛ لذت؛ لذت خیالی؛ ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین
%A الهی خراسانی, نفیسه
%A حسینی, سیدمرتضی
%A جوارشکیان, عباس
%J فلسفه و کلام اسلامی
%@ 2008-9422
%D 2019

[Download]