چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2018-09-12

عنوان : ( پایش پروفایل لجستیک با رویکرد بازه نمونه برداری متغیر )

نویسندگان: محمد محمدزاده , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دو دهه اخیر مبحث جدیدی در کنترل فرایند آماری تحت عنوان پایش پروفایلها که کاربردهای بسیاری در عمل دارد، مورد توجه محققان قرارگرفته است. در پایش پروفایلها رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل در طول زمان بررسی میشود. در پایش پروفایلها، بیشتر محققان فرض کردهاند که متغیر پاسخ از توزیع نرمال پیروی میکند درحالیکه معمولاً فرض نرمال بودن متغیر پاسخ در موارد واقعی نقض میشود. در چنین شرایطی، مدلهای خطی تعمیمیافته میتواند برای توصیف پروفایلها استفاده شوند. همچنین برای افزایش کارایی نمودارها و کشف سریعتر تغییرات میتوان از رویکرد تطبیقی استفاده کرد. در این رویکرد پارامترهای نمونهگیری با توجه به مقدار آماره در مرحله قبل به دست میآید. در سالهای اخیر توجه زیادی به پروفایلهای خطی تعمیمیافته بهخصوص پروفایل لجستیک که زیرمجموعه مدلهای خطی تعمیمیافته بهحساب میآید، در حوزهی کنترل کیفیت فرآیند صورت گرفته است. همچنین استفاده از رویکرد تطبیقی نیز، بسیار مورد توجه قرارگرفته است. اما در زمینه پایش پروفایلهای خطی تعمیمیافته با رویکرد تطبیقی کاری انجام نشده است. بنابراین هدف ما در این پژوهش استفاده از رویکرد تطبیقی بازه نمونهبرداری متغیر برای پایش پروفایلهای لجستیک میباشد. در این پژوهش دو نمودار تطبیقی MEWMA و ۲ T ارائه میشود. نتایج نشاندهنده عملکرد بهتر هر دو نوع نمودار نسبت به حالت سنتی خود میباشد.

کلمات کلیدی

, پایش پروفایل, مدل خطی تعمیم یافته, پروفایل لجستیک, رویکرد تطبیقی, بازه نمونه برداری متغیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074951,
author = {محمدزاده, محمد and شادمان, علیرضا},
title = {پایش پروفایل لجستیک با رویکرد بازه نمونه برداری متغیر},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پایش پروفایل، مدل خطی تعمیم یافته، پروفایل لجستیک، رویکرد تطبیقی، بازه نمونه برداری متغیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایش پروفایل لجستیک با رویکرد بازه نمونه برداری متغیر
%A محمدزاده, محمد
%A شادمان, علیرضا
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2018

[Download]