چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2018-09-12

عنوان : ( پایش پروفایلهای دو جملهای منفی در فاز 1 )

نویسندگان: مریم محدثی بایگی , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بعضی از کاربردهای صنعتی، کیفیت یک محصول یا عملکرد یک فرایند به وسیله رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل تعریف میشود که این رابطه پروفایل، و کنترل آن در طول زمان پایش پروفایل نامیده میشود. مدلهای خطی تعمیم یافته ) GLMs ( پروفایلهای هستند که متغیر پاسخ در آنها میتواند دارای توزیعهایی همچون نرمال، پواسون، دو جمله ای، گاما، دو جملهای منفی و غیره باشد. در صورتی که متغیر پاسخ گسسته و نامنفی باشد از توزیع پواسون پیروی میکند. درحالیکه این توزیع دارای این محدودیت است که در آن میانگین و واریانس مشاهدات باید با یکدیگر برابر باشند و در اکثر موارد این حالت اتفاق نمیافتد. هنگامی که میانگین و واریانس مشاهدات با یکدیگر برابر نباشند از توزیع دو جملهای منفی که برای دادههایی با پراکندگی زیاد مناسب است استفاده میشود. هدف این تحقیق پایش پروفایلهای دو جملهای منفی در فاز یک است. برای این منظور دو روش 2T هتلینگ و روش F پیشنهاد شده است. عملکرد دو روش پیشنهادی از نظر احتمال هشدار، تحت سه سناریو مختلف: تغییر تدریجی، تغییر پلهای و وجود مشاهدات پرت یا دور افتاده با استفاده از شبیه سازی مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی نشاندهنده آن بود که عملکرد روش F تحت هر سه سناریو بهتر از روش 2T است.

کلمات کلیدی

, پایش پروفایل, مدلهای خطی تعمیم یافته, پروفایل دو جمله ای منفی, فاز یک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074952,
author = {محدثی بایگی, مریم and شادمان, علیرضا},
title = {پایش پروفایلهای دو جملهای منفی در فاز 1},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پایش پروفایل، مدلهای خطی تعمیم یافته، پروفایل دو جمله ای منفی، فاز یک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایش پروفایلهای دو جملهای منفی در فاز 1
%A محدثی بایگی, مریم
%A شادمان, علیرضا
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2018

[Download]