چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2018-09-12

عنوان : ( استفاده از رویکرد نقطه تغییر برای پایش پروفایلهای دو جملهای منفی در فاز 1 )

نویسندگان: مریم محدثی بایگی , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کنترل فرایند آماری، پروفایل رابطهای بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل است که باید در طول زمان پایش شود. تحقیقات زیادی در حوزهی پایش پروفایلها انجام شده اما در اکثر آنها فرض بر نرمال بودن توزیع متغیر پاسخ است. در حالی که در بسیاری از موارد این فرض نقض میشود. به عنوان مثال زمانی که متغیر پاسخ دارای مقداری گسسته و نامنفی پاشد دارای توزیع پواسون یا دو جملهای منفی است. همچنین در فاز یک پایش پروفایلها، براورد زمان واقعی تغییر در پارامترهای فرایند به دلیل اینکه موجب صرفه جویی در هزینه و زمان تشخیص علل تغییر میشود موضوعی مهم است. در این مقاله به توسعهی روش آزمون نسبت درستنمایی ) LRT ( در قالب رویکرد نقطه تغییر، در فاز یک پایش پروفایلهای دو جملهای منفی تحت دو سناریو عدم استفاده و استفاده از تبدیل برای نرمال کردن متغیر پاسخ پرداختهایم. عملکرد این روش پیشنهادی برای دو سناریو مطرح شده ، تحت انواع گوناگون تغییرات پلهای، تدریجی و نقاط پرت در پارامترهای فرایند با استفاده از شبیهسازی مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده عملکرد بهتر روش LRT در حالت عدم استفاده از تبدیل، تحت هر سه نوع تغییر بود.

کلمات کلیدی

, پروفایل دو جمله ای منفی, فاز یک, آزمون نسبت درستنمایی, تبدیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074953,
author = {محدثی بایگی, مریم and شادمان, علیرضا},
title = {استفاده از رویکرد نقطه تغییر برای پایش پروفایلهای دو جملهای منفی در فاز 1},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پروفایل دو جمله ای منفی، فاز یک، آزمون نسبت درستنمایی، تبدیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از رویکرد نقطه تغییر برای پایش پروفایلهای دو جملهای منفی در فاز 1
%A محدثی بایگی, مریم
%A شادمان, علیرضا
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
%D 2018

[Download]