مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان, دوره (16), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (7-42)

عنوان : ( نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی )

نویسندگان: پریسا غفوریان نوروزی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , محمدسعید عبدخدائی , سیدعلی کیمیایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل فردی، خانواگی، اجتماعی و مذهبی مرتبط با روابط فرازناشویی زنان در قالب یک پژوهش کیفی به منظور ارائه یک مدل درمانی جدید صورت گرفت. روش: طرح پژوهش حاضر دارای دو مرحله بود: مرحله اول به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی صورت گرفت. در مرحله دوم نیز تدوین پارادایم درمان روابط فرازناشویی با استفاده از روش عناصر مشترک انجام شد. گردآوری اطلاعات در مرحله اول طی سه گام صورت گرفت: گام اول، بررسی مقالات مرتبط با عوامل تأثیرگذار در روابط فرازناشویی به روش کیفی و مرور نظام‌مند بود. گروه نمونه 28 مقاله چاپ شده داخلی از میان مقالات مرتبط بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. درگام دوم مصاحبه کیفی نیمه‌ساختاریافته با 17 نفر زنان دارای تجربه رابطه فرازناشویی انجام شد و اعضای نمونه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. گام سوم نیز شامل مصاحبه کیفی با متخصصین حوزه زوج و خانواده درباره علل موثر بر رابطه فرازناشویی بود که با استفاده از روش دلفی انجام شد. در نهایت با استناد به اطلاعات به دست آمده از این سه گام مدل درمانی جدید جهت درمان روابط فرازناشویی زنان با استفاده از روش عناصر مشترک طراحی و تدوین گردید. یافته‌ها: طبق یافته‌های مرحله اول پژوهش، 64عامل موثر در بروز رابطه فرازناشویی زنان موثر است که در چهار حیطه فردی-شخصیتی، خانوادگی-تربیتی، فرهنگی-اجتماعی و عوامل مذهبی-اعتقادی تنظیم شد. در مرحله دوم با استناد به عوامل شناسایی شده موثر در بروز رابطه فرازناشویی زنان، مدل درمان جدید

کلمات کلیدی

عوامل فردی؛ خانوادگی؛ اجتماعی؛ مذهبی؛ روابط فرازناشویی زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074968,
author = {غفوریان نوروزی, پریسا and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and عبدخدائی, محمدسعید and کیمیایی, سیدعلی},
title = {نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی},
journal = {مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان},
year = {2019},
volume = {16},
number = {4},
month = {January},
issn = {2538-2926},
pages = {7--42},
numpages = {35},
keywords = {عوامل فردی؛ خانوادگی؛ اجتماعی؛ مذهبی؛ روابط فرازناشویی زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی
%A غفوریان نوروزی, پریسا
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A کیمیایی, سیدعلی
%J مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان
%@ 2538-2926
%D 2019

[Download]