طب سنتی اسلام و ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (25-32)

عنوان : ( بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی )

نویسندگان: سیدعلیرضا گلشنی , جواد عباسی , محمدتقی ایمان پور , ابوالقاسم فروزانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سابقه و هدف: حکیم نجیب الدین سمرقندی، یکی از دانشمندان ایرانی قرن ششم و هفتم هجری، پزشک، داروشناس، چشم پزشک و روانشناس است . هدف از تحقیق حاضر مطالعة زندگانی و آثار وی است. انجام گرفته که به بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم (Historical Research) مواد و روش ها: این تحقیق به روش کتابخان های و پژوهشی تاریخی نجیب الدین سمرقندی پرداخته است. نتیجه گیری: به علت آشنایی حکیم با مباحث طبی، داروشناسی، چشم پزشکی و روانشناسی می توان نتیجه گرفت که وی در زمینة تمامی علوم و دان ش های پزشکی دوران خویش تبحر داشته و مهارت و نوآور یهایش در بسیاری از آثار طبی علما، دانشمندان و پزشکان بعد از او انعکاس یافته است.

کلمات کلیدی

, حکیم نجیب الدین سمرقندی, خوارزمشاهیان, آثار علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074977,
author = {گلشنی, سیدعلیرضا and عباسی, جواد and ایمان پور, محمدتقی and ابوالقاسم فروزانی},
title = {بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی},
journal = {طب سنتی اسلام و ایران},
year = {2018},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {1658-2322},
pages = {25--32},
numpages = {7},
keywords = {حکیم نجیب الدین سمرقندی، خوارزمشاهیان، آثار علمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی
%A گلشنی, سیدعلیرضا
%A عباسی, جواد
%A ایمان پور, محمدتقی
%A ابوالقاسم فروزانی
%J طب سنتی اسلام و ایران
%@ 1658-2322
%D 2018

[Download]