عرفانیات در ادب فارسی, دوره (18), شماره (9), سال (2018-3) , صفحات (86-122)

عنوان : ( بررسی سیر وسلوک هشتگانه طریقت نقشبندیه در هفت اورنگ جامی )

نویسندگان: رویا رضامنش , علی اشرف امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جامی در منظومه هفت گانه خود سیر وسلوک هشت گانه نقشبندیه را با تعابیر شاعرانه به تصویر کشیده است. هدف این مقاله پردازش این سیر وسلوک و میزان بهره گیری جامی از طریقت نقشبندی است.

کلمات کلیدی

, جامی, نقشبندیه, سیر وسلوک عرفانی, هفت اورنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074979,
author = {رضامنش, رویا and اشرف امامی, علی},
title = {بررسی سیر وسلوک هشتگانه طریقت نقشبندیه در هفت اورنگ جامی},
journal = {عرفانیات در ادب فارسی},
year = {2018},
volume = {18},
number = {9},
month = {March},
issn = {2008-7195},
pages = {86--122},
numpages = {36},
keywords = {جامی- نقشبندیه- سیر وسلوک عرفانی- هفت اورنگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سیر وسلوک هشتگانه طریقت نقشبندیه در هفت اورنگ جامی
%A رضامنش, رویا
%A اشرف امامی, علی
%J عرفانیات در ادب فارسی
%@ 2008-7195
%D 2018

[Download]