مطالعات زبان و ترجمه, دوره (51), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (103-126)

عنوان : ( انقیاد و قدرت بدن زنانه در رمان سرگذشت ندیمه نوشتة مارگارت اَتوود )

نویسندگان: سمیرا حقی , محمودرضا قربان صباغ , زهره تائبی نقندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رمان سرگذشت ندیمه به قلم مارگارت اَتوود مفهوم متفاوتی از زنانگی را در ساختار جامعهای ضد اتوپیایی و بیرحم به نام جلید ارائه میدهد. در این حکومت استبدادی زنان براساس قدرت جفتگیری و توانایی تولیدمثل ارزشگذاری میشوند و هر نوع کنترل و سرکوب به بهانةة اصلاحات مذهبی و اجتماعی مشروع بهشمار میآید. استثمار، شیءشدگی، بیگانگی و استفادة ابزاری از بدن ندیمه را در سراسر این روایت میتوان دید. در این راستا نگاه منفی و ابزاری نسبت به بدن زنانه در بافت اجتماعی توجیه میشود. اَتوود در این رمان نشان میدهد چگونه بدن زنان میتواند توسط ایدئولوژی مردسالارانه و با هدف اصلاحات مذهبی و اجتماعی مورد استثمار قرار گیرد. پژوهش حاضر با مطرحکردن دیدگاههای اجتماعی، مذهبی و سیاسی به تعریف هویت زنانه و ارزیابی زنان براساس ایدئولوژی حاکم میپردازد. بخش پایانی به موضوع نمود قدرتمند بدن زنانه بهمثابة ابزاری ایدئولوژیک در رویارویی با قدرت حاکم بر سرنوشت جامعه اختصاص داده شده و تقابل آن را با نظام سرکوبگر نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, سرگذشت ندیمه, بدن, بافت اجتماعی, روابط قدرت, ضداتوپیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074991,
author = {حقی, سمیرا and قربان صباغ, محمودرضا and تائبی نقندری, زهره},
title = {انقیاد و قدرت بدن زنانه در رمان سرگذشت ندیمه نوشتة مارگارت اَتوود},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2018},
volume = {51},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-2878},
pages = {103--126},
numpages = {23},
keywords = {سرگذشت ندیمه، بدن، بافت اجتماعی، روابط قدرت، ضداتوپیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انقیاد و قدرت بدن زنانه در رمان سرگذشت ندیمه نوشتة مارگارت اَتوود
%A حقی, سمیرا
%A قربان صباغ, محمودرضا
%A تائبی نقندری, زهره
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2018

[Download]