بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2019-04-30

عنوان : ( مقایسة دو روش مدل سازی حرکت پیچش و بررسی اثر متغیرهای دامنة پیچش، بسامد و رینولدز )

نویسندگان: هانیه عظیمی , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق دو روش شبیه سازی حرکت ناپایای پیچش بالواره شامل حرکت بالواره با شبکة متحرک و حرکت کل دامنة حل از نقطه نظر دقت و هزینة محاسباتی در جریان گذرا با هم مقایسه شده است. در این شبیه سازی از یک روش عددی برمبنای حجم محدود جهت گسسته سازی معادلات حاکم و الگوریتم سیمپل برای حل معادلات گسسته استفاده گردیده است. شبیه سازی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت 17 انجام شده است. نقطة ضعف شبکه متحرک ، فروپاشی شبکه در زوایای پیچش زیاد می باشد در حالی که کل دامنة حل را تا هر زاویة حملة دلخواه می توان چرخاند. در این تحقیق، پس از گرفتن استقلال از شبکه، گام زمانی و اعتبارسنجی نتایج، عملکرد این دو روش از نقطه نظر دقت و هزینة محاسباتی مقایسه شده است. همچنین اثر دامنة نوسان، بسامد، مرکز دوران و رینولدز بررسی گردیده است. نتیجة حاصل از این دو شبیه سازی برای متغیرهای دامنة پیچش برابر با 25 درجه، عدد رینولدز برابر با 160000 ، بسامد برابر با 04/0 و محور پیچش قرارگرفته در 1/0 برابر طول وتر از لبة حمله نشان می دهد که ضریب برآ در هر دو روش مشابه ولی هزینة محاسباتی روش حرکت کل دامنه حل کمتر بوده و می توان تا هر زاویه ای بالواره را چرخاند.

کلمات کلیدی

, حرکت نوسانی, پیچش, شبکة متحرک, مدل کا-اُمگا اس.اس.تی , وامانش دینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074994,
author = {عظیمی, هانیه and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {مقایسة دو روش مدل سازی حرکت پیچش و بررسی اثر متغیرهای دامنة پیچش، بسامد و رینولدز},
booktitle = {بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حرکت نوسانی، پیچش، شبکة متحرک، مدل کا-اُمگا اس.اس.تی ، وامانش دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسة دو روش مدل سازی حرکت پیچش و بررسی اثر متغیرهای دامنة پیچش، بسامد و رینولدز
%A عظیمی, هانیه
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2019

[Download]