علوم و فنون نقشه برداری, دوره (8), شماره (3), سال (2018-6) , صفحات (59-68)

عنوان : ( ارائه روشی مبتنی بر یادگیری گروهی برای بهبود نتایج حاصل از فاکتورگیری ماتریس نامنفی ( NMF) )

نویسندگان: سعید قلی نژاد , روزبه شاد , هادی صدوقی یزدی , مرجان قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهتازگی روشهای تجزیهی طیفی تصاویر فراطیفی، به عنوان ابزاری قدرتمند در شناسایی عوارض موجود در پیکسلها ی مختلط به طور گستردهای مورد اقبال پژوهشگران قرار گرفتهاند. از میان الگوریتمها ی ارائهشده برای تجزیهی طیفی تصاویر فراطیفی، فاکتورگیری به علت اعمال قید نامنفی بودن بر فراوانیهای حاصل از تجزیهی طیفی و همچنین استخراج همزمان طیف و (NMF)ماتریس نامنفی به علت داشتن تابع هدف نامحدب NMF ، بیش از سایر روشها مورد توجه قرار گرفته است. علیرغم این تواناییها ،فراوانی اعضای خالص تلاشهایی برای دستیابی به نتایج ، دارای جوابهای محلی فراوانی است که در مطالعات مختلف با افزودن قیدهایی به تابع هزینهی آن همچنان دارای جوابهای محلی هستند. در پژوهش حاضر با NMF روشهای بر مبنای ، بهینهی سراسری صورت پذیرفته است. با اینحال استفاده از یک روش تکراری و با تکیه بر تئوری یادگیری گروهی و ترکیب وزندار نتایج بهدستآمده از تکرارهای مختلف الگوریتم تجزیهL1/2 ی طیفی فرآیند استخراج طیفها و فراوانیهای حاصل از این الگوریتم بهبود یافته است. روش پیشنهادی روشی ، -NMF غیرپارامتریک و از نظر ریاضی روشن است که میتوان فرآیند پیشنهادی در آن را به الگوریتمهای پیشرفتهتری از تجزیهی طیفی تعمیم بر ، داد .روش پیشنهادی بر روی دادههای مختلف مصنوعی و واقعی اجرا گردیده است. نتایج حاصل از آزمایشهای موجود در این پژوهش حاکی از کارایی این روش نسبت به روشهای مشهور در شناسایی عوارض موجود در پیکسلهای ، روی هر دو دسته از دادههای فراطیفی مختلط است.

کلمات کلیدی

, یادگیری گروهی, (NMF) فاکتورگیری ماتریس نامنفی , تصاویر فراطیفی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074999,
author = {سعید قلی نژاد and شاد, روزبه and صدوقی یزدی, هادی and مرجان قائمی},
title = {ارائه روشی مبتنی بر یادگیری گروهی برای بهبود نتایج حاصل از فاکتورگیری ماتریس نامنفی ( NMF)},
journal = {علوم و فنون نقشه برداری},
year = {2018},
volume = {8},
number = {3},
month = {June},
issn = {2322-102x},
pages = {59--68},
numpages = {9},
keywords = {یادگیری گروهی،(NMF) فاکتورگیری ماتریس نامنفی ، تصاویر فراطیفی ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه روشی مبتنی بر یادگیری گروهی برای بهبود نتایج حاصل از فاکتورگیری ماتریس نامنفی ( NMF)
%A سعید قلی نژاد
%A شاد, روزبه
%A صدوقی یزدی, هادی
%A مرجان قائمی
%J علوم و فنون نقشه برداری
%@ 2322-102x
%D 2018

[Download]