مطالعات علوم محیط زیست, دوره (4), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (896-906)

عنوان : ( ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد) )

نویسندگان: مسعود کدخدایی , روزبه شاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ارزان بودن سوختهای فسیلی در ایران، مصرف سوخت و بنزین به خصوص در بخش حمل و نقل بسیار زیاد است. این مسئله موجب اتلاف انرژی و همچنین افزایش آلودگی هوا در کشور میگردد. با توجه به اینکه بیشتر سفررهای گردگفگری داخلفی بفا اسفتراده از خودروهفای گخصی انجام میگوند، کلانشهرهای توریستی نظیر گهر مشهد، بیشتر با مشکلات ناگی از مصرف زیاد سوخت مواجه هستند. در ایفن تققیف چهار راهکار جهت کاهش مصرف سوخت در کلانشهر توریستی مشهد، گامل قیمتگذاری سوخت، سهمیهبندی سوخت، عرضه سوخت جایگزین ) انجفام ANP و قیمتگذاری تراکم ترافیک بررسی گده و اولویتبندی گدند. اولویتبندی این راهکارها با استراده از فرآیند تقلیفل گفهکه ای ( به عنوان مناسبترین راهکار کاهش مصرف سوخت در کلانشهرهای 0/37 گد. براساس نتایج، راهکار قیمتگذاری تراکم ترافیک با وزن نرمال توریستی گناخته گد. معیارهای افزایش نرخ تورم، تغییر وسیله سرر و هزینه سرر به عنوان مؤثرترین معیارهای این ارزیابی گناخته گدند.

کلمات کلیدی

, \\\\\\\\\\\\\\\"قیمتگذاری تراکم ترافیک\\\\\\\\\\\\\\\" , \\\\\\\\\\\\\\\"قیمتگذاری سفوخت \\\\\\\\\\\\\\\" , \\\\\\\\\\\\\\\"سفهمیه بنفدی سفوخت \\\\\\\\\\\\\\\" , \\\\\\\\\\\\\\\"عرضفه سفوخت جفایگزین \\\\\\\\\\\\\\\" , \\\\\\\\\\\
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075000,
author = {کدخدایی, مسعود and شاد, روزبه},
title = {ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد)},
journal = {مطالعات علوم محیط زیست},
year = {2019},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2588-6851},
pages = {896--906},
numpages = {10},
keywords = {\\\\\\\\\\\\\\\"قیمتگذاری تراکم ترافیک\\\\\\\\\\\\\\\" ; \\\\\\\\\\\\\\\"قیمتگذاری سفوخت \\\\\\\\\\\\\\\" ; \\\\\\\\\\\\\\\"سفهمیه بنفدی سفوخت \\\\\\\\\\\\\\\" ; \\\\\\\\\\\\\\\"عرضفه سفوخت جفایگزین \\\\\\\\\\\\\\\" ; \\\\\\\\\\\\\\\"عرضفه سفوخت جایگزین\\\\\\\\\\\\\\\";\\\\\\\\\\\\\\\" فرآیند تقلیل گهکهای\\\\\\\\\\\\\\\"},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد)
%A کدخدایی, مسعود
%A شاد, روزبه
%J مطالعات علوم محیط زیست
%@ 2588-6851
%D 2019

[Download]