زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (22), شماره (2), سال (2019-5) , صفحات (52-62)

عنوان : ( بررسی تأثیر آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر تهوع و استفراغ در زنان باردار )

نویسندگان: زهرا شورگشتی , خدیجه میرزایی , حمید چمنزاری , سید محسن اصغری نکاح , سلمه دادگر , زهرا امامی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه تهوع و استفراغ، یکی از شایع ترین مشکلات دوران بارداری است. از آنجا که بسیاری از محققین نقش اضطراب و یا افسردگی را در بروز تهوع و استفراغ بارداری موثر دانسته اند، آرام سازی با افزایش میزان آرامش احتمالا می تواند سبب کاهش تهوع و استفراغ در زنان باردار شود، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آرام سازی عضلانی بر تهوع و استفراغ زنان باردار انجام شد. روش کار این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1397 بر روی 66 زن باردار 12-6 هفته با تهوع و استفراغ بارداری، مراجعه کننده به دو مرکز انتخابی بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. افراد در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. پس از برگزاری 2 جلسه آموزش آرام سازی پیشرونده عضلانی طی یک هفته برای گروه مداخله، واحدهای پژوهش تمرینات را به مدت 4 هفته در منزل انجام دادند. در گروه کنترل از طرف پژوهشگر آموزشی داده نمی شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل: شاخص تهوع و استفراغ رودز و پرسش نامه افسردگی، اضطراب و استرس بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون های من ویتنی، تی مستقل، آنالیز واریانس با اندازه های تکراری و فریدمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها میانگین نمره تهوع، استفراغ و عق زدن و نمره کل تهوع، استفراغ و عق زدن در گروه مداخله قبل از مطالعه به ترتیب 3/2±6/4، 3/2±2/3، 7/1±7/2 و 0/5±6/10 و بعد از مطالعه 4/1±8/2، 3/1±8/1، 9/0±6/1 و 8/2±6 بود، در حالی که میانگین نمره تهوع، استفراغ و عق زدن و نمره کل تهوع، استفراغ و عق زدن در گروه کنترل قبل از مطالعه به ترتیب 1/2±4/4، 4/2±3/2، 8/1±8/2 و 7/1±5/9 و بعد از مطالعه به ترتیب 6/1±8/3، 9/1±3/2، 2±7/2 و 8/4±8/8 بود که بر اساس نتایج آزمون های آماری، در گروه مداخله در طی تمام مراحل اندازه گیری، میانگین نمره تهوع، استفراغ و عق زدن و نمره کل تهوع، استفراغ، عق زدن زنان باردار کاهش معنی داری داشت (001/0>p)؛ در حالی که در گروه کنترل، در برخی مراحل اندازه گیری، کاهش معنی دار نداشت (05/0

کلمات کلیدی

, آرام سازی عضلانی, بارداری , تهوع , زنان باردار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075004,
author = {زهرا شورگشتی and خدیجه میرزایی and حمید چمنزاری and اصغری نکاح, سید محسن and سلمه دادگر and زهرا امامی مقدم},
title = {بررسی تأثیر آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر تهوع و استفراغ در زنان باردار},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2019},
volume = {22},
number = {2},
month = {May},
issn = {1680-2993},
pages = {52--62},
numpages = {10},
keywords = {آرام سازی عضلانی، بارداری ، تهوع ، زنان باردار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر تهوع و استفراغ در زنان باردار
%A زهرا شورگشتی
%A خدیجه میرزایی
%A حمید چمنزاری
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A سلمه دادگر
%A زهرا امامی مقدم
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2019

[Download]