دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, دوره (6), شماره (4), سال (2019-1) , صفحات (57-64)

عنوان : ( بررسی نقش خودکارآمدی و نوع سبک فرزندپروری مادر در پیش بینی اضطراب کودکان پیش دبستانی )

نویسندگان: نازنین اکاتی , مژگان رضوانی شکیب , سید محسن اصغری نکاح , معصومه صادقی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف تجارب نخستین سال های زندگی و نحوه ی تعامل مادر با کودک، بنیاد سلامتی یا بیماری کودک را در بزرگسالی مشخص می نماید. سبک های فرزندپروری و خودکارآمدی مادر دو عامل مهم و موثر در بروز اضطراب کودک محسوب می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خودکارآمدی و سبک فرزندپروری مادر در پیش بینی اضطراب کودکان پیش دبستانی انجام شد روش ها پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی است. جامعه ی آماری را مادران کودکان پیش دبستانی مهدکودک های شهر مشهد تشکیل می دادند. تعداد 181 نفر از مادران به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به مطالعه وارد شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس های خودکارآمدی والدگری دومکا، اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس و فرزندپروری بامریند استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. نتایج بین میزان خودکارآمدی مادر و اضطراب کودک، همینطور خودکارآمدی مادر و شیوه ی فرزندپروری مستبدانه آن ها به ترتیب (0/2-r=، 0/006≤ P)، (0/24-r=،001/0≤ P)؛ همبستگی معکوس و معناداری مشاهده شد. همچنین سبک فرزندپروری مستبدانه ی مادر با اضطراب کودک رابطه مستقیم و معناداری داشت (0/23r=، 001 /0≤ P). نتیجه گیری با توجه به ارتباط سبک فرزندپروری مستبدانه و خودکارآمدی پایین مادر با اضطراب کودکان پیشنهاد می شود در برنامه های توانمندسازی مادران، تعدیل سبک فرزندپروری و افزایش خودکارآمدی مادران مد نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, سبک های فرزندپروری, خودکارآمدی والدگری, اضطراب کودک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075005,
author = {اکاتی, نازنین and رضوانی شکیب, مژگان and اصغری نکاح, سید محسن and صادقی بایگی, معصومه},
title = {بررسی نقش خودکارآمدی و نوع سبک فرزندپروری مادر در پیش بینی اضطراب کودکان پیش دبستانی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه},
year = {2019},
volume = {6},
number = {4},
month = {January},
issn = {2538-2845},
pages = {57--64},
numpages = {7},
keywords = {سبک های فرزندپروری، خودکارآمدی والدگری، اضطراب کودک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش خودکارآمدی و نوع سبک فرزندپروری مادر در پیش بینی اضطراب کودکان پیش دبستانی
%A اکاتی, نازنین
%A رضوانی شکیب, مژگان
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A صادقی بایگی, معصومه
%J دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
%@ 2538-2845
%D 2019

[Download]