مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (1), شماره (1), سال (2019-7) , صفحات (1-18)

عنوان : ( مطالعه رفتار خاک ماسه‌ای گچ‌دار شهر نجف در حضور مکش بافتی با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع )

نویسندگان: مصطفی محمد عبدالحسین , علی اخترپور , محمد محمود شاکر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساخت و ساز بر روی خاک‌های گچی در حالتی که توده خاک در حالت غیر اشباع قرار دارد سبب بروز نشست‌های زیادی نمی‌شود اما افزایش رطوبت در این خاک‌ها سبب ایجاد تغییر شکل‌هایی در توده آن شده که حتی می‌تواند سبب فروریزش اسکلت خاک گردد. در این مطالعه تأثیر میزان اشباع شدگی بر تغییر شکل این نوع از خاک‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی این رفتار، در این پژوهش خاک گچ‌دار شهر نجف مورد بررسی قرار گرفته است. ‌لذا با استفاده از سیستم سهمحوری ارتقا یافته با قابلیت انجام آزمون‌های غیر اشباع، نمونه‌هایی دست ‌خورده با 14% و 29% گچ مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته‌اند. مکش‌های بافتی مورد بررسی شامل؛ 100، 60، 30 و صفر درصد از مکش بافتی اولیه‌ در محل خاک بوده است. همچنین دو آزمایش سه‌محوری تحکیم یافته زهکشی شده (CD) نیز بر روی نمونه‌ها، با استفاده از تنش‌های همه جانبه ذکر شده انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که با افزایش مکش بافتی در توده خاک، سختی و مقاومت برشی کاهش پیدا کرده و کرنش‌های حجمی ایجاد شده در خاک به شدت افزایش می‌یابد. این افزایش در مقدار کرنش‌ها به ترتیب برای هر دو گروه از خاک به میزان 60 و 50 درصد در تنش‌های همه جانبه 100 و 200 کیلوپاسکال بوده است. یافته‌های این مطالعه را می‌توان جهت تخمین نشست‌های این نوع خاک، ناشی از کاهش میزان مکش بافتی؛ به دلیل بالاآمدن سطح آب زیرزمینی یا پدیده‌های دیگری که سبب افت مکش بافتی شوند، مورد استفاده قرار داد.

کلمات کلیدی

شهر نجف؛ خاک ماسهای گچدار؛ آزمونهای غیر اشباع؛ مکش بافتی؛ آزمایش سه‌‌محوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075014,
author = {عبدالحسین, مصطفی محمد and اخترپور, علی and محمد محمود شاکر},
title = {مطالعه رفتار خاک ماسه‌ای گچ‌دار شهر نجف در حضور مکش بافتی با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2019},
volume = {1},
number = {1},
month = {July},
issn = {2588-2988},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {شهر نجف؛ خاک ماسهای گچدار؛ آزمونهای غیر اشباع؛ مکش بافتی؛ آزمایش سه‌‌محوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه رفتار خاک ماسه‌ای گچ‌دار شهر نجف در حضور مکش بافتی با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع
%A عبدالحسین, مصطفی محمد
%A اخترپور, علی
%A محمد محمود شاکر
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-2988
%D 2019

[Download]