دانش و تندرستی, دوره (14), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (36-42)

عنوان : ( مطالعه اثر محافظت کروموزومی گیاه مریم گلی (Salvia limbata) در برابر صدمات ناشی از تابش اشعه ایکس در مقایسه با ویتامین E در لنفوسیت‌های محیطی خون انسان )

نویسندگان: مهین اخباری , فرهنگ حداد , خدیجه نژاد شاهرخ آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: تابش اشعه یونیزان از منابع طبیعی و یا از تجهیزات ساخت بشر، تهدید بزرگی برای سلامت ژنتیکی انسان است. این تحقیق با هدف بررسی اثر محافظت کروموزومی گیاه مریم گلی در برابر صدمات ناشی از تابش اشعه ایکس انجام شد. مواد و روشها: تعداد 10 نفر از داوطلبان مرد به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت تیمار ویتامین E و گروه دوم تحت تیمار دم کرده مریم گلی( Salvia limbata) به مدت یک هفته قرار گرفتند. خونگیری و تابش Gy 2 اشعه x در زمانهای قبل، بلافاصله، 24 ساعت، 96 ساعت و یک هفته پس از آخرین مصرف دم کرده گیاهی و ویتامین E انجام شد. صدمات کروموزومی با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هستهای محاسبه گردید. نتایج: نتایج نشاندهنده کاهش فراوانی میکرونوکلئوس پس از مصرف ویتامین E و دم کرده گیاه مریم گلی میباشد. مقایسه کاهش فراوانی میکرونوکلئوس بین دو تیمار نشان داد که مصرف ویتامین E بر کاهش صدمات ناشی از اشعه ایکس موقتی است و پس از 24 ساعت از آخرین مصرف اثر حفاظتی آن کاهش مییابد، در حالیکه دم کرده مریم گلی در مقایسه با ویتامین E اثر محافظتی طولانیتری را نشان داد. نتیجهگیری: دم کرده گیاه مریم گلی میتواند جایگزین مناسبی برای محافظت کننده هایی با منشأ شیمیایی با اثرات جانبی گاه مضر و گران قیمت باشد.

کلمات کلیدی

, ویتامین E , مریم گلی, اشعه ایکس, آزمون میکرونوکلئوس, محافظت کروموزومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075035,
author = {مهین اخباری and حداد, فرهنگ and خدیجه نژاد شاهرخ آبادی},
title = {مطالعه اثر محافظت کروموزومی گیاه مریم گلی (Salvia limbata) در برابر صدمات ناشی از تابش اشعه ایکس در مقایسه با ویتامین E در لنفوسیت‌های محیطی خون انسان},
journal = {دانش و تندرستی},
year = {2019},
volume = {14},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-577X},
pages = {36--42},
numpages = {6},
keywords = {ویتامین E ، مریم گلی، اشعه ایکس، آزمون میکرونوکلئوس، محافظت کروموزومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر محافظت کروموزومی گیاه مریم گلی (Salvia limbata) در برابر صدمات ناشی از تابش اشعه ایکس در مقایسه با ویتامین E در لنفوسیت‌های محیطی خون انسان
%A مهین اخباری
%A حداد, فرهنگ
%A خدیجه نژاد شاهرخ آبادی
%J دانش و تندرستی
%@ 1735-577X
%D 2019

[Download]