اولین همایش ملی مدرسه فردا , 2019-09-17

عنوان : ( مطالبه گری: نقطة عزیمتی برای تحول در برنامه درسی نظام تعلیم و تربیت مبتنی برآموزه های انقلاب اسلامی ایران )

نویسندگان: مرتضی نقره ای , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعة حاضر، با بررسی مفهوم مطالبه گری در ادبیات حوزه های مختلف اعم از علوم سیاسی و جامعه شناسی، پیوند وثیق میان مطالبه گری و گفتمان سازی، به عنوان نقطة عزیمتی برای ورود این مفهوم به عرصة تعلیم و تربیت و برنامه درسی نتیجه گیری شد. سپس به منظور تبیین بیشتر مفهوم «مطالبه گری»، به مطالعة آن مبتنی بر آموزه های انقلاب اسلامی و بررسی ابعاد مفهومی و سطوح آن بر اساس لایه های وجودی و ابعاد تربیتی انسان، مبتنی بر آراء متفکرین و متقدمین انقلاب اسلامی، پرداخته شد. در نهایت این نتیجه حاصل شد، که طرح مفهوم مطالبه گری در سه ساحت وجودی فرد و جامعه، مبتنی بر آموزه های انقلاب اسلامی، با توجه به ماهیت نقادانه نسبت به وضع موجود و نگاه آرمانی آن به وضع مطلوب، نقطة عزیمتی برای تحول در برنامه درسی نظام تعلیم و تربیت محسوب می شود.

کلمات کلیدی

, مطالبه گری, برنامه درسی, آموزه های انقلاب اسلامی ایران, گفتمان سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075041,
author = {نقره ای, مرتضی and امین خندقی, مقصود and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {مطالبه گری: نقطة عزیمتی برای تحول در برنامه درسی نظام تعلیم و تربیت مبتنی برآموزه های انقلاب اسلامی ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی مدرسه فردا},
year = {2019},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {مطالبه گری، برنامه درسی، آموزه های انقلاب اسلامی ایران، گفتمان سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالبه گری: نقطة عزیمتی برای تحول در برنامه درسی نظام تعلیم و تربیت مبتنی برآموزه های انقلاب اسلامی ایران
%A نقره ای, مرتضی
%A امین خندقی, مقصود
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J اولین همایش ملی مدرسه فردا
%D 2019

[Download]