دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2019-03-07

عنوان : ( بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش روستای قلعه زو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: فاطمه فرازی فر , محمد وحیدی نیا , میثم شفیعی اردستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه سازند آبدراز در برش روستای قلعه زو واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ مورد مطالعه قرار گرفت. این سازند در بـرش مـورد مطالعـه از واحدهای سنگ شناسی سنگ آهک های توده ای و مارن به همراه سنگ آهک گل سفیدی تشکیل شده است. سازند آبدراز در برش روستای قلعه زو در زیر سازند آب تلخ بصورت ناپیوسته و هم شیب و در بالای سازند آیتامیر و به صورت ناپیوسته و هم شیب قرار گرفته اسـت. ضـخامت سـازند آبـدراز در بــایوزون شــامل 4 جــند در غالــب 15 گونــه از فرامینیفرهــای پلانکتونیــک متعلــب بــه 55 متــر اســت. در ایــن مطالعــه تعــداد 240 بــرش قلعــه زو Helvetoglobotruncana helvetica Total Range Zone ( Middle Turonian) ،Marginotruncana sigali Partial Range Zone (Late Turonian) ،Dicarinella concavata Dicarinella asymetrica و Interval Zone (Latest Turonian to Earliest Santonian) Total Range مورد شناسایی قرار گرفت .بر این اساس سازند آبدراز در برش روستای قلعه زو در بردارنده محدوده Zone (Early Santonian-Earliest Campanian) می باشد.Early-Middle Turonian-Earliest Campanian

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی کپه داغ, سازند آبدراز, فرامینیفرهای پلانکتونیک, بایوزون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075046,
author = {فرازی فر, فاطمه and وحیدی نیا, محمد and میثم شفیعی اردستانی},
title = {بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش روستای قلعه زو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حوضه رسوبی کپه داغ، سازند آبدراز، فرامینیفرهای پلانکتونیک، بایوزون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش روستای قلعه زو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ
%A فرازی فر, فاطمه
%A وحیدی نیا, محمد
%A میثم شفیعی اردستانی
%J دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2019

[Download]