مهار زیستی در گیاه پزشکی, دوره (6), شماره (1), سال (2019-3) , صفحات (59-76)

عنوان : ( مطالعه فعالیت لیپوکسیژناز و فنیلآمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری آنتاگونیست و القاءکنندههای مقاومت )

نویسندگان: مهدی رستمی درونکلا , سعید طریقی , پریسا طاهری , حشمت اله رحیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

القا مقاومت به بیمارگرها از جمله راهکارهای مقابله با تنشهای زیستی در گیاهان می باشد. آنزیمهای فنیلآلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز از جمله آنزیمهای دفاعی قابل القا هستند که در پاسخ به تنشهای زیستی، در گیاه تولید می شو ند. این تحقیق با و شیمیایی (سیلیکات پتاسیم) بر میزان بیان با (Pseudomonas sp. هدف بررسی اثر القاء کننده های زیستی (جدایههایی از باکتری و تولید آنزیمهای فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز پس از ایجاد آلودگی گیاهچه برنج رقم فجر به Real time PCR استفاده از 48 و 72 ساعت بعد از ،24 ،12 ، عامل بیماری سوختگی غلافانجام شد. نتایج آنالیز بیان ژن لیپوکسیژناز در زمانهای صفر، 6 ایجاد آلودگی نشان داد که حداکثر بیان ژن در کلیه ترکیبات تیماری در 72 ساعت بعد از آلودگی گیاه مشاهده شده ولی ترکیب باکتری آنتاگونیست و ماده القاکننده سیلیکات پتاسیم در مقایسه با دیگر ترکیبات تیماری در 6 ساعت اولیه آلودگی بیشترین میزان 2− نیز نشان داد △△CT بیان را برای دو آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز داشتند. آنالیز میزان بیان ژنها با استفاده از روش که استفاده از ترکیبات تیماری در بازه زمانی صفر تا 6 ساعت اولیه آلودگی، سبب افزایش معنی دار در میزان پروتئین شدند که این تفاوت در ترکیب تیماری باکتری آنتاگونیست و ماده القاکننده سیلیکات پتاسیم برای آنزیم لیپوکسی ژناز بیشتر از فنیل آلانین آمونیالیاز بود. افزایش بیان این ژنها با افزایش میزان فعالیت آنزیمهای متناظر ارتباط مستقیم داشت که نشان دهنده نقش مستقیم ژنهای دفاعی در فعالیتهای سیستم دفاعی گیاه است که با کاربرد سیلیکات پتاسیم و باکتری آنتاگونیست و القاکننده در گیاه میتوان میزان بیان آنها را افزایش داد.

کلمات کلیدی

, برنج. , Rhizoctonia solani , واژههای کلیدی: مواد القاءکننده مقاومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075051,
author = {رستمی درونکلا, مهدی and طریقی, سعید and طاهری, پریسا and حشمت اله رحیمیان},
title = {مطالعه فعالیت لیپوکسیژناز و فنیلآمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری آنتاگونیست و القاءکنندههای مقاومت},
journal = {مهار زیستی در گیاه پزشکی},
year = {2019},
volume = {6},
number = {1},
month = {March},
issn = {2322-4223},
pages = {59--76},
numpages = {17},
keywords = {برنج. ، Rhizoctonia solani ، واژههای کلیدی: مواد القاءکننده مقاومت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه فعالیت لیپوکسیژناز و فنیلآمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری آنتاگونیست و القاءکنندههای مقاومت
%A رستمی درونکلا, مهدی
%A طریقی, سعید
%A طاهری, پریسا
%A حشمت اله رحیمیان
%J مهار زیستی در گیاه پزشکی
%@ 2322-4223
%D 2019

[Download]