هفدهمین همایش ملی برنج کشور , 2017-02-05

عنوان : ( معرفی صفات بیوکنترلی و القاء کنندگی سودوموناسهای فلورسنت فراریشه در کنترل بیماری سوختگی غلاف برنج )

نویسندگان: مهدی رستمی درونکلا , سعید طریقی , حشمت اله رحیمیان , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری سوختگی غلاف برنج )شیت بلایت( ناشی از قارچ Rhizoctonia solani AG1- IA مهمترین بیماری برنج روی ارقام پرمحصول در اکثر مناطق کشت برنج دنیا از جمله ایران میباشد. در دو دهه اخیر کنترل بیولوژیک بیماری با استفاده از میکروارگانیسم های مفید و پروبیوتیک به علت سالم بودن روش مبارزه، حفظ محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر به منظور شناسایی موثرترین های بیوکنترلی دارای توان آنتاگونیستی بالا و تحریک به القاء مقاومت جهت کنترل بهینه بیماری صورت گرفت. نمونه برداری وسیعی جدایه از مزارع شالیکاری استان مازندران، از روی ارقام مختلف محلی و پرمحصول برنج صورت گرفت. اندامهای گیاه)ریشه، برگ، ساقه، غلاف، سختینه قارچ و بذر( جمع آوری و 291 جدایه سودوموناس فلورسنت جداسازی شد. آزمون آنتی بیوزیس جهت غربالگری اولیه جدایه ها انجام شد و 61 های کشت متقابل، تولید آنتی بیوتیک، ترشحات مواد فرار، عصاره ضد قارچی در چهار گروه آنتاگونیست جدایه بر اساس آزمون قوی، متوسط، ضعیف قرار گرفتند. آزمون های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و آنزیمی جهت شناسایی جدایه ها انجام و دو گونه Pseudomonas fluorescens و P. aeruginosa شناسایی گردید. صفات آنتاگونیستی) تولید آنتی بیوتیک، سیدروفور، مواد فرار (VOC) ، سیانید هیدروژن، های پروتئاز، کیتیناز، آمیلاز، لیپاز، بتاگلوکوناز، تولید بیوسورفکتانت و بیوفیلم( و القاء کنندگی )تولید سیدروفور، سالسیلیک اسید، آنزیم ایندول استیک اسید( و محرک رشد )تولید سیدروفور، اکسین، مواد ازته، حل کنندگی فسفات( جدایه ها مثبت و قوی تا متوسط ارزیابی شد. همچنین توان بیوکنترلی جدایهها در کنترل بیماری سوختگی غلاف در مراحل گیاهچهای (Seedling) و حداکثر پنجه زنی (Tillering) مورد بررسی قرار گرفت و جدایه 287 ، بیماری را به میزان 79.31 درصد در مرحله گیاهچهای و جدایه 3 ، بیماری را به میزان 61.10 در مرحله پنجهزنی کاهش دادند.

کلمات کلیدی

, القاء کننده مقاومت, باکتری آنتاگونیست, برنج, بیماری سوختگی غلاف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075052,
author = {رستمی درونکلا, مهدی and طریقی, سعید and حشمت اله رحیمیان and طاهری, پریسا},
title = {معرفی صفات بیوکنترلی و القاء کنندگی سودوموناسهای فلورسنت فراریشه در کنترل بیماری سوختگی غلاف برنج},
booktitle = {هفدهمین همایش ملی برنج کشور},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {القاء کننده مقاومت، باکتری آنتاگونیست، برنج، بیماری سوختگی غلاف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی صفات بیوکنترلی و القاء کنندگی سودوموناسهای فلورسنت فراریشه در کنترل بیماری سوختگی غلاف برنج
%A رستمی درونکلا, مهدی
%A طریقی, سعید
%A حشمت اله رحیمیان
%A طاهری, پریسا
%J هفدهمین همایش ملی برنج کشور
%D 2017

[Download]