اقتصاد پولی، مالی, دوره (25), شماره (16), سال (2019-3) , صفحات (49-80)

عنوان : ( تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی )

نویسندگان: بهنام الیاس پور , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدرضا لطفعلی پور , محمدعلی فلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین می شود، تغییر آن، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران پرداخته و در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از فصلی دوره زمانی 1368-1394 برآورد می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن تأثیر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران دارند؛ بنابراین شرط مارشال -لرنر برقرار نیست. همچنین با توج به توابع واکنش به ضربه وجود منحنی جی نیز رد می شود.

کلمات کلیدی

, نرخ ارز واقعی, تراز تجاری غیرنفتی, نااطمینانی, مدل تلاطم تصادفی, هم جمعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075061,
author = {الیاس پور, بهنام and احمدی شادمهری, محمدطاهر and لطفعلی پور, محمدرضا and فلاحی, محمدعلی},
title = {تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2019},
volume = {25},
number = {16},
month = {March},
issn = {2251-8452},
pages = {49--80},
numpages = {31},
keywords = {نرخ ارز واقعی، تراز تجاری غیرنفتی، نااطمینانی، مدل تلاطم تصادفی، هم جمعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی
%A الیاس پور, بهنام
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A فلاحی, محمدعلی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2019

[Download]