کنگره بین الملی سرطان بیمارستان رضوی , 2016-05-18

Title : ( Resistance of colon cancer stem cells to chemotherapeutic agents )

Authors: Fatemeh Behnam Rassouli , Arad boustan ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075078,
author = {Behnam Rassouli, Fatemeh and Boustan, Arad},
title = {Resistance of colon cancer stem cells to chemotherapeutic agents},
booktitle = {کنگره بین الملی سرطان بیمارستان رضوی},
year = {2016},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Resistance of colon cancer stem cells to chemotherapeutic agents
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%A Boustan, Arad
%J کنگره بین الملی سرطان بیمارستان رضوی
%D 2016

[Download]