هفتمین کنگره بین المللی سالیانه سرطان های زنان ایران , 2016-04-27

Title : ( Nanoparticle-mediated thermal therapies for breast cancer stem cells )

Authors: Fatemeh Behnam Rassouli , Arad boustan ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075080,
author = {Behnam Rassouli, Fatemeh and Boustan, Arad},
title = {Nanoparticle-mediated thermal therapies for breast cancer stem cells},
booktitle = {هفتمین کنگره بین المللی سالیانه سرطان های زنان ایران},
year = {2016},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Nanoparticle-mediated thermal therapies for breast cancer stem cells
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%A Boustan, Arad
%J هفتمین کنگره بین المللی سالیانه سرطان های زنان ایران
%D 2016

[Download]