پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (32), شماره (3), سال (2019-12) , صفحات (89-116)

عنوان : ( تاثیر نظامهای مختلف زراعی و مدیریت بقایای گندم بر برخی شاخص های رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای پاییزه در شهرستانهای رومشگان و سرابله )

نویسندگان: هوشنگ ناصری راد , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , دکتر علی اشرف جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر نظامهای زراعی و مدیریت بقایای گندم بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای پاییزه ( ،)Brassica napusآزمایشی به صورت کرتهای خرد شده نواری در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دومکان در سال زراعی 94-95به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی شامل نظامهای زراعی در سه سطح کم نهاده (دیسک + 25درصد نیاز غذایی گیاه + 2مرحله وجین علفهای هرز،) متوسط نهاده (گاوآهن برگردان دار + دیسک + 50درصد نیاز غذایی گیاه + یک مرحله وجین و یک مرحله سم پاشی علفهای هرز ) و پرنهاده (دو بار شخم با گاو آهن برگردان دار + دو بار دیسک + 100درصد نیاز غذایی گیاه + دو مرحله سم پاشی) و مدیریت بقایای گندم در چهار سطح صفر، دو، چهار و شش تن در هکتار بود. بر اساس نتایج بالاترین میزان شاخص سطح برگ در مدیریت متوسط و پرنهاده در تیمار دو تن بقایای گیاهی در منطقه سرابله و تیمار چهار تن بقایای گیاهی در منطقه رومشگان بدست آمد. همچنین بیشترین وکمترین میزان تجمع ماده خشک به ترتیب از تیمار چهار تن بقایای گیاهی در مدیریت پر نهاده و تیمار شستن بقایای گیاهی در مدیریت کم نهاده در هر دو منطقه بدست آمد. اثر نظامهای زراعی بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و عملکرد روغن معنی دار شد. بطور کلی مدیریت متوسط و پر نهاده باعث افزایش عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه شد. اثر متقابل نظامهای مختلف کشت و سطوح مختلف بقایای گندم بر عملکرد دانه نشان داد که در شرایط مدیریت کم نهاده با افزودن هر یک از سطوح بقایای گندم به خاک عملکرد دانه کلزا کاهش یافت، درحالی که در نظامهای متوسط و پرنهاده افزودن دو و چهار تن بقایای گیاهی تاثیر مثبتی بر خصوصیات رشدی و عملکرد کلزا نشان داد

کلمات کلیدی

, کلزا, نظام های زراعی, مدیریت بقایای گیاهی, شاخص های رشد, عملکرد و اجزاء عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075086,
author = {ناصری راد, هوشنگ and رضوانی مقدم, پرویز and کوچکی, علیرضا and دکتر علی اشرف جعفری},
title = {تاثیر نظامهای مختلف زراعی و مدیریت بقایای گندم بر برخی شاخص های رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای پاییزه در شهرستانهای رومشگان و سرابله},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2019},
volume = {32},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-5423},
pages = {89--116},
numpages = {27},
keywords = {کلزا، نظام های زراعی، مدیریت بقایای گیاهی، شاخص های رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر نظامهای مختلف زراعی و مدیریت بقایای گندم بر برخی شاخص های رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای پاییزه در شهرستانهای رومشگان و سرابله
%A ناصری راد, هوشنگ
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A کوچکی, علیرضا
%A دکتر علی اشرف جعفری
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2019

[Download]