سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن , 2017-11-29

Title : ( Investigating anticancer effects of melphalan on malignant htlv-1 infected cells )

Authors: فائزه خدادادی , هادی صادقیان , Houshang Rafatpanah , Fatemeh Behnam Rassouli , Mehrdad Iranshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075107,
author = {Faeze Khodadadi and Hadi Sadeghian and هوشنگ رفعت پناه and Behnam Rassouli, Fatemeh and مهرداد ایرانشاهی},
title = {Investigating anticancer effects of melphalan on malignant htlv-1 infected cells},
booktitle = {سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن},
year = {2017},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Investigating anticancer effects of melphalan on malignant htlv-1 infected cells
%A Faeze Khodadadi
%A Hadi Sadeghian
%A هوشنگ رفعت پناه
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%A مهرداد ایرانشاهی
%J سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
%D 2017

[Download]