بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران , 2016-12-21

Title : ( Umbelliprenin induced cytotoxic effects on MT-2 leukemia/lymphoma cells )

Authors: Zahra Delbari , Hooshang Rafatpanah , Fatemeh Behnam Rassouli , Mehrdad Iranshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075113,
author = {زهرا دلبری and هوشنگ رفعت پناه and Behnam Rassouli, Fatemeh and مهرداد ایرانشاهی},
title = {Umbelliprenin induced cytotoxic effects on MT-2 leukemia/lymphoma cells},
booktitle = {بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران},
year = {2016},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Umbelliprenin induced cytotoxic effects on MT-2 leukemia/lymphoma cells
%A زهرا دلبری
%A هوشنگ رفعت پناه
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%A مهرداد ایرانشاهی
%J بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران
%D 2016

[Download]