تحقیقات منابع آب ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2019-5) , صفحات (327-340)

عنوان : ( بررسی زمان ماندگاری آب‌های زیرزمینی (آبرفتی و کارستی) محدوده پل ذهاب با توجه به تغییرات زمانی و مکانی ترکیب ایزوتوپی (δ2H و δ18O ) )

نویسندگان: حسین محمدزاده , حمیده امیری دلوئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دامنه تغییرات میانگین مقادیر ایزوتوپی آب‌های جوی محدوده پل‌ذهاب برای δ18O بین ‰ 9/2- و ‰ 6/6- و برای δ2H بین ‰ 4/14- و ‰ 6/31- به دست آمده است. خط ایزوتوپی آب جوی به دست آمده برای پل ذهاب (δ2H = 6.6*δ18O + 12.1) نشان دهنده دوتریوم مازاد1 بالا ‰) 1/12) بوده و مقادیر بالای دوتریوم مازاد آب باران در ایستگاه های هواشناسی سرپل ذهاب، قصر شیرین و کرند (بین ‰7/8 و ‰ 9/20) تاییدی بر تاثیر بخار آب اتمسفر با منشا مدیترانه‌ای باشد. ترکیب ایزوتوپی منابع آب زیرزمینی محدوده پل ذهاب نسبت به نمونه‌های آب باران دارای دامنه تغییرات کمتری بوده و مقادیر میانگین ترکیب ایزوتوپی منابع آب زیرزمینی (آبرفتی و کارستی) برای δ18O در گستره بین ‰ 3/5- و ‰ 8/6- و برای δ2H در محدوده بین ‰ 2/29- و ‰ 6/36- قرار می‌گیرد. به‌طور کلی ترکیب ایزوتوپی (δ2H وδ18O) آب‌های کارستی در محدوده پل ذهاب تغییرات فصلی اندکی دارد و نشان‌دهنده وجود زمان کافی برای اختلاط آب‌های نفوذی با آب‌های بخش اشباع و زمان ماندگاری بالای آب در سازند می باشد. کمترین تغییرات فصلی ترکیب ایزوتوپی در بزرگترین چشمه‌های کارستی منطقه از جمله سرآبگرم، سرآب قلعه‌شاهین، چشمه ریجاب و سراب قره‌بلاغ دیده می‌شود. به همین سبب آب این چشمه‌ها دارای بیشترین زماندگاری در سازند بوده و در نتیجه سن نسبی آب چشمه‌ بیشتر است. پیرامون سرآب کارستی ماراب، توسعه مجاری کارستی بیشتر و سرعت حرکت آب بیشتر و در نتیجه زمان ماندگاری و سن نسبی آب کمتر می‌باشد.

کلمات کلیدی

, اکسیژن18 , دوتریوم, خط آب جوی, چشمه های کارست, زمان ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075116,
author = {محمدزاده, حسین and امیری دلوئی, حمیده},
title = {بررسی زمان ماندگاری آب‌های زیرزمینی (آبرفتی و کارستی) محدوده پل ذهاب با توجه به تغییرات زمانی و مکانی ترکیب ایزوتوپی (δ2H و δ18O )},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2019},
volume = {15},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-2347},
pages = {327--340},
numpages = {13},
keywords = {اکسیژن18 ، دوتریوم، خط آب جوی، چشمه های کارست، زمان ماندگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی زمان ماندگاری آب‌های زیرزمینی (آبرفتی و کارستی) محدوده پل ذهاب با توجه به تغییرات زمانی و مکانی ترکیب ایزوتوپی (δ2H و δ18O )
%A محمدزاده, حسین
%A امیری دلوئی, حمیده
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2019

[Download]