پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی, دوره (2), شماره (10), سال (2020-10) , صفحات (79-106)

عنوان : ( نگاهی تطبیقی به مولفه های موثر در شکل گیری سبک زندگی کودک از دیدگاه آدلر و اسلام )

نویسندگان: مریم فضلی , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به عوامل موثر در رشد شخصیت و سبک زندگی کودک پرداخته شده است. ابتدا مولفه هایی در نظریه سبک زندگی آدلر مورد بررسی قرار گرفته، سپس از منظر آیات و روایات، دیدگاه اسلام بررسی شده است. با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع سبک زندگی در شکل گیری شخصیت سالم درکودک، عوامل آن از نگاه روانشناختی و علمی آدلر بیان شد و در مقایسه با نگاه دینی و معنوی اسلام قرار گرفت. بنابراین دو دیدگاه همانگونه که نقاط مشترک زیادی داشتند، دارای نقاط افتراق نیز بودند. آدلر موضوعاتی مانند ترتیب تولد و سبک زندگی را ابداع نموده است اما به صورت کلی، مفاهیم دارای انسجام کافی نیستتند و برخی از آن ها مثل نیروی خود خلاق ابهام در تعریف دارند. این پژوهش، به روش تحلیلی _توصیفی و با هدف بررسی موضوع مهم سبک زندگی از نگاه علمی و دینی و نقش آن در تعالی شخصیتی کودک نگاشته شده است.

کلمات کلیدی

, سبک زندگی, کودک, آدلر, اسلام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075117,
author = {فضلی, مریم and فخار نوغانی, وحیده and سیدموسوی, سیدحسین},
title = {نگاهی تطبیقی به مولفه های موثر در شکل گیری سبک زندگی کودک از دیدگاه آدلر و اسلام},
journal = {پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی},
year = {2020},
volume = {2},
number = {10},
month = {October},
issn = {2383-2258},
pages = {79--106},
numpages = {27},
keywords = {سبک زندگی، کودک، آدلر، اسلام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی تطبیقی به مولفه های موثر در شکل گیری سبک زندگی کودک از دیدگاه آدلر و اسلام
%A فضلی, مریم
%A فخار نوغانی, وحیده
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی
%@ 2383-2258
%D 2020

[Download]